• Zber papiera a PET vrchnákov

     • Základná škola Malá Ida organizuje zber papiera a PET vrchnákov v termíne od 21.10.2019 do 25.10.2019 v čase od 6:00 do 9:00 a od 12:00 do 14:00, prípadne po osobnej dohode s pánom školníkom.

      Papier musí byť zviazaný šnúrkou a PET vrchnáky spočítané.

     • Výzva na predloženie ponuky

     • V priloženom dokumente je výzva na predloženie ponuky v rámci projektu "Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov".

      Vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf


     • Filmové predstavenie 8.10.2019 - ZMENA PROGRAMU

     • Vážení rodičia,

       

      dňa 8.10.2019 sa žiaci ŽŠ Malá Ida mali z dôvodu odstávky elektrického prúdu zúčastniť filmového predstavenia. Dnes však bolo spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámené, že plánovaná odstávka sa ruší. Na základe vyššie spomenutého bude v UTOROK 8.10.2019 VYUČOVANIE PREBIEHAŤ PODĽA ROZVRHU a žiaci sa filmového predstavenia nezúčastnia.

      Taktiež bude fungovať ŠKD, krúžková činnosť a strava v školskej jedálni sa bude vydávať ako po iné dni.

      Vzhľadom na to, že odstávka elektrickej energie je najbližších týždňoch reálna, vyzbierané peniaze sa ponechajú v triednom fonde jednotlivých tried a budú využité na obdobný program v prípade odstávky.

                                                                                                                Mgr. Slavomír Hribľan

                                                                                                                     riaditeľ školy

     • Projekt Gramotnosť

     • V roku 2018 sa Základná škola Malá Ida zapojila do projektovej výzvy Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov. Projekt bol v máji 2019 schválený. Preto od júla 2019 sa v škole organizujú aktivity na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Sú zamerané najmä na realizáciu mimoškolskej činnosti, nákup vybavenie (učebných pomôcok) a na vzdelávanie zamestnancov. Projekt bude trvať 24 mesiacov a cieľovou skupinou sú žiaci a pedagógovia našej školy.


      V rámci tohto projektu od septembra 2019 pracujú tieto krúžky:
      - Podnikateľský trenažér
      - Viem hospodáriť
      - Literárno-dramatický krúžok
      - Tvorivé čítanie a písanie
      - Matematická logika
      - Čítanie s porozumením
      - Cestujeme svetom
      - Šikovná vareška