• Plenárna schôdza ZRPŠ

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 19.9.2019 (štvrtok) sa uskutoční plenárna schôdza ZRPŠ so začiatkom o 16:00.

                                                                                                                              Mgr. Slavomír Hribľan

                                                                                                                                       riaditeľ

     • Informácia o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD

     • Na základe všeobecne záväzného nariadenia schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Malá Ida dňa 15.08. 2019 uznesením č. 45/2019 sa účinnosťou od 01.09. 2019 sa upravujú poplatky za školský klub detí. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ Malá Ida prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka nasledovne:

      ŠKD od 11:40 hod. do 17:00 hod.  sumou 8,00 €,

      ŠKD od 11:40 hod. do 14:30 hod. sumou 4,00 €,

      ŠKD od 6:30 hod. do 7: 30 hod.  sumou 2,00 €.

      V súlade s uvedeným všeobecne záväzným nariadením je potrebné od 01.09. 2019 tento príspevok uhrádzať na príjmový účet školy.

      Číslo účtu: Sk 53 5600 0000 000 49293 8002.

      Variabilný symbol: príslušný kalendárny rok (napr. 2019; 2020)

      Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa.

      Platbu je potrebné poslať do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok je možné uhradiť aj dvomi splátkami, a to za mesiace september – december 2019 (1. splátka v termíne do 20. októbra 2019) a za mesiace január – jún 2020 (2. splátka v termíne do 20. februára 2020).

       

      Mgr. Slavomír Hribľan

      riaditeľ školy

     • Oznam školskej jedálne pri ZŠ Malá Ida

     • Vedúca ŠJ Malá Ida oznamuje zákonným zástupcom žiakov ZŠ Malá Ida  začiatok stravovania  od 3.9.2019  t. j. v utorok, na základe odovzdaných prihlášok. Bez odovzdanej prihlášky nie je možný odber stravy.

      Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie odhlasovania zo stravy  počas neprítomnosti Vašich detí na výchovnovzdelávacom procese.  Ak dieťa nebude prítomne napríklad 2 vyuč. hodiny  ráno (napr. kvôli vyšetreniu u lekára) a príde neskôr,  je potrebné ho nahlásiť do ŠJ Malá Ida  na t.č. 055 6970 245, alebo 0911 938 744.

      Ďakujem za pochopenie

                                                                                                 Renáta Bodnárová

                                                                                                 Vedúca ŠJ Malá Ida

      Zapisny_listok_stravnika_SJ_pri_ZS.doc

      Zapisny_listok_stravnika_SJ_pri_ZS.pdf