• Slávnostné otvorenie nového školského roka

     •  

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Riaditeľstvo Základnej školy v Malej Ide Vám oznamuje, že

       

      SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE


      ŠKOLSKÉHO ROKA 2019 – 2020


      sa uskutoční dňa 2. septembra 2019
      so začiatkom o 8:00 hod. v kultúrnom dome.

      * (Žiaci 2. – 9. ročníka odchádzajú zo školy do KD v sprievode triednych učiteľov o 7:45 hod.

      Na budúcich prvákov a ich rodičov sa tešíme priamo v KD.)

     • Oznámenie o voľných pracovných miestach

     • V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov Základná škola Malá Ida, Školská 10, 044 20 Malá Ida zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach. 

       

      Názov zamestnávateľa: Základná škola Malá Ida

      Adresa: Školská 10, 044 20 Malá Ida

      Kontakt: riaditel.zsmida@gmail.com

      Telefón: 0556970124, 0915905046

       

      Kategória: učiteľ

      Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre primárne vzdelávanie.

      Úväzok: 100%

       

      Kategória: Vychovávateľ

      Úväzok: 100%

       

      Kategória: učiteľ

      Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie - Informatika.

      Úväzok: 61% (14 hodín)

       

      Kategória: učiteľ

      Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie - Telesná a športová výchova - Geografia.

      Úväzok: 100%

       

      Kvalifikačné predpoklady: podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

       

      Požadované doklady:

      - žiadosť o prijatie do zamestnania,

      - profesijný životopis,

      - kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

      - písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane

      osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       

      Platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       

      Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať mailom na riaditel.zsmida@gmail.com alebo zaslať poštou do 20. 8. 2019 na adresu: Základná škola Malá Ida, Školská 10, 044 20 Malá Ida.

       

      Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.8.2019 od 9:00 v priestoroch Základnej školy Malá Ida.

       

      V Malej Ide, dňa 02.08.2019                                    Mgr. Slavomír Hribľan

                                                                                        riaditeľ ZŠ Malá Ida

      Na vedomie:

      Obec Malá Ida

      Okresný úrad Košice – odbor školstva