• Triedne ZRPŠ - 26.11.2019

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že v utorok 26.11.2019 sa od 15:00 do 17:00 uskutočnia triedne ZRPŠ v jednotlivých triedach.

                                                                                                                Mgr. Slavomír Hribľan

                                                                                                                     riaditeľ školy

     • Riaditeľské voľno pre 6.-9. ročník (20.11.2019)

     • Z dôvodu konania Testovania 5 udeľuje riaditeľ Základnej školy v Malej Ide na deň 20.11.2019 (streda)  riaditeľské voľno pre žiakov 6.- 9. ročníka. Všetci žiaci 6. - 9. ročníka sú z obedov v školskej jedálni odhlásení.

                                                                                                           Mgr. Slavomír Hribľan

                                                                                                                 riaditeľ školy

     • Testovanie 5 2019 - 20.11.2019

     • V priložených dokumentoch sú základné informácie k T5 Zakladne_informacie_T5_2019_.pdf a harmonogram testovania HARMONOGRAM.pdf.

                                                                                                                      RNDr. Ľudmila Mudra

                                                                                                                          koordinátor T5

     • Školský ples 30.11.2019

     • Rodičovská rada pri ZŠ Malá Ida Vás pozýva na školský ples, ktorý sa uskutoční dňa 30.11.2019. Bližšie informácie v priloženom dokumente. plagat_skolsky_ples_november_2019.pdf​​​​​​​

     • Zber papiera a PET vrchnákov

     • Základná škola Malá Ida organizuje zber papiera a PET vrchnákov v termíne od 21.10.2019 do 25.10.2019 v čase od 6:00 do 9:00 a od 12:00 do 14:00, prípadne po osobnej dohode s pánom školníkom.

      Papier musí byť zviazaný šnúrkou a PET vrchnáky spočítané.

     • Výzva na predloženie ponuky

     • V priloženom dokumente je výzva na predloženie ponuky v rámci projektu "Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov".

      Vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf


     • Filmové predstavenie 8.10.2019 - ZMENA PROGRAMU

     • Vážení rodičia,

       

      dňa 8.10.2019 sa žiaci ŽŠ Malá Ida mali z dôvodu odstávky elektrického prúdu zúčastniť filmového predstavenia. Dnes však bolo spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámené, že plánovaná odstávka sa ruší. Na základe vyššie spomenutého bude v UTOROK 8.10.2019 VYUČOVANIE PREBIEHAŤ PODĽA ROZVRHU a žiaci sa filmového predstavenia nezúčastnia.

      Taktiež bude fungovať ŠKD, krúžková činnosť a strava v školskej jedálni sa bude vydávať ako po iné dni.

      Vzhľadom na to, že odstávka elektrickej energie je najbližších týždňoch reálna, vyzbierané peniaze sa ponechajú v triednom fonde jednotlivých tried a budú využité na obdobný program v prípade odstávky.

                                                                                                                Mgr. Slavomír Hribľan

                                                                                                                     riaditeľ školy

     • Projekt Gramotnosť

     • V roku 2018 sa Základná škola Malá Ida zapojila do projektovej výzvy Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov. Projekt bol v máji 2019 schválený. Preto od júla 2019 sa v škole organizujú aktivity na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Sú zamerané najmä na realizáciu mimoškolskej činnosti, nákup vybavenie (učebných pomôcok) a na vzdelávanie zamestnancov. Projekt bude trvať 24 mesiacov a cieľovou skupinou sú žiaci a pedagógovia našej školy.


      V rámci tohto projektu od septembra 2019 pracujú tieto krúžky:
      - Podnikateľský trenažér
      - Viem hospodáriť
      - Literárno-dramatický krúžok
      - Tvorivé čítanie a písanie
      - Matematická logika
      - Čítanie s porozumením
      - Cestujeme svetom
      - Šikovná vareška

     • Plenárna schôdza ZRPŠ

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 19.9.2019 (štvrtok) sa uskutoční plenárna schôdza ZRPŠ so začiatkom o 16:00.

                                                                                                                              Mgr. Slavomír Hribľan

                                                                                                                                       riaditeľ

     • Informácia o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD

     • Na základe všeobecne záväzného nariadenia schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Malá Ida dňa 15.08. 2019 uznesením č. 45/2019 sa účinnosťou od 01.09. 2019 sa upravujú poplatky za školský klub detí. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ Malá Ida prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka nasledovne:

      ŠKD od 11:40 hod. do 17:00 hod.  sumou 8,00 €,

      ŠKD od 11:40 hod. do 14:30 hod. sumou 4,00 €,

      ŠKD od 6:30 hod. do 7: 30 hod.  sumou 2,00 €.

      V súlade s uvedeným všeobecne záväzným nariadením je potrebné od 01.09. 2019 tento príspevok uhrádzať na príjmový účet školy.

      Číslo účtu: Sk 53 5600 0000 000 49293 8002.

      Variabilný symbol: príslušný kalendárny rok (napr. 2019; 2020)

      Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa.

      Platbu je potrebné poslať do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok je možné uhradiť aj dvomi splátkami, a to za mesiace september – december 2019 (1. splátka v termíne do 20. októbra 2019) a za mesiace január – jún 2020 (2. splátka v termíne do 20. februára 2020).

       

      Mgr. Slavomír Hribľan

      riaditeľ školy

     • Oznam školskej jedálne pri ZŠ Malá Ida

     • Vedúca ŠJ Malá Ida oznamuje zákonným zástupcom žiakov ZŠ Malá Ida  začiatok stravovania  od 3.9.2019  t. j. v utorok, na základe odovzdaných prihlášok. Bez odovzdanej prihlášky nie je možný odber stravy.

      Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie odhlasovania zo stravy  počas neprítomnosti Vašich detí na výchovnovzdelávacom procese.  Ak dieťa nebude prítomne napríklad 2 vyuč. hodiny  ráno (napr. kvôli vyšetreniu u lekára) a príde neskôr,  je potrebné ho nahlásiť do ŠJ Malá Ida  na t.č. 055 6970 245, alebo 0911 938 744.

      Ďakujem za pochopenie

                                                                                                 Renáta Bodnárová

                                                                                                 Vedúca ŠJ Malá Ida

      Zapisny_listok_stravnika_SJ_pri_ZS.doc

      Zapisny_listok_stravnika_SJ_pri_ZS.pdf

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka

     •  

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Riaditeľstvo Základnej školy v Malej Ide Vám oznamuje, že

       

      SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE


      ŠKOLSKÉHO ROKA 2019 – 2020


      sa uskutoční dňa 2. septembra 2019
      so začiatkom o 8:00 hod. v kultúrnom dome.

      * (Žiaci 2. – 9. ročníka odchádzajú zo školy do KD v sprievode triednych učiteľov o 7:45 hod.

      Na budúcich prvákov a ich rodičov sa tešíme priamo v KD.)

     • Oznámenie o voľných pracovných miestach

     • V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov Základná škola Malá Ida, Školská 10, 044 20 Malá Ida zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach. 

       

      Názov zamestnávateľa: Základná škola Malá Ida

      Adresa: Školská 10, 044 20 Malá Ida

      Kontakt: riaditel.zsmida@gmail.com

      Telefón: 0556970124, 0915905046

       

      Kategória: učiteľ

      Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre primárne vzdelávanie.

      Úväzok: 100%

       

      Kategória: Vychovávateľ

      Úväzok: 100%

       

      Kategória: učiteľ

      Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie - Informatika.

      Úväzok: 61% (14 hodín)

       

      Kategória: učiteľ

      Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie - Telesná a športová výchova - Geografia.

      Úväzok: 100%

       

      Kvalifikačné predpoklady: podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

       

      Požadované doklady:

      - žiadosť o prijatie do zamestnania,

      - profesijný životopis,

      - kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

      - písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane

      osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       

      Platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       

      Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať mailom na riaditel.zsmida@gmail.com alebo zaslať poštou do 20. 8. 2019 na adresu: Základná škola Malá Ida, Školská 10, 044 20 Malá Ida.

       

      Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.8.2019 od 9:00 v priestoroch Základnej školy Malá Ida.

       

      V Malej Ide, dňa 02.08.2019                                    Mgr. Slavomír Hribľan

                                                                                        riaditeľ ZŠ Malá Ida

      Na vedomie:

      Obec Malá Ida

      Okresný úrad Košice – odbor školstva

     • Doplňujúce voľby do Rady školy

     •  

      Vážení rodičia,

       

       

      pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa

       

      15.07. 2019 o 16.30 hod. v telocvični  ZŠ Malá Ida.

       

       

      Dôvodom sú doplňujúce voľby do Rady školy pri ZŠ v Malej Ide za kategóriu zástupcovia rodičov. Volieb sa môže zúčastniť za každého žiaka/žiakov z jednej rodiny jeden rodič.

       

       

      Voľby sa uskutočnia v súlade so zákonom 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, vyhláškou MŠ SR 291/2004 o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy a štatútom Rady školy pri ZŠ Malá Ida .

      Zároveň  prosíme rodičov, ktorí by sa chceli uchádzať o zvolenie za člena rady školy, aby svoj záujem kandidovať nahlásili vedeniu školy do  15.07.2019  do 14:00 hod. na mailovu adresu mailto:zsmalaida@gmail.com.

       

       

       

                                                                                                  Mgr. Miroslava Murínová

                                                                                                             poverená RŠ

    • Prosba o dobrovoľný príspevok pre žiaka našej školy.
     • Prosba o dobrovoľný príspevok pre žiaka našej školy.

     • Jedná sa o chlapca - 5. ročník. Pomoc dieťaťu bude odovzdaná až po určení nového poručníka, zákonného zástupcu. Zatiaľ je dieťa u svojej tety.

      Doplňujúca informácia:

      Na základe zistení Základná škola nemôže pri tejto udalosti zriadiť účet. Ak máte záujem prispieť môžete tak urobiť do stredy 26.6.2019 finančnou alebo materiálnou pomocou priamo u triednych učiteľov alebo priamo u vedenia školy. Po tomto dátume bude zbierka oficiálne odovzdaná v spolupráci s Miestnym úradom Košice – Šaca – Mestská časť.

      Ďakujeme.