Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Malá Ida
Adresa školyŠkolská 10, 044 20 Malá Ida
Telefón055/6970124
E-mailzsmalaida@gmail.com
WWW stránkazsmida.edupage.org
ZriaďovateľObec Malá Ida

Vedúci zamestnanci školy

Príloha - Učebný plán ŠkVP a iŠkVP.

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Katarína Vojkovská055/69701240915905046zsmalaida@gmail.com
ZRŠMgr. Štefánia Kudlíková 0911938727stefania.kudlikova@centrum.sk

Rada školy

predsedaPaedDr. Beáta Kseňáková
  
pedagogickí zamestnanciRNDr. Marta Bobková
 Bc. Vlastimil Drimák
  
ostatní zamestnanciRenáta Bodnárová
  
zástupcovia rodičovIng. Michaela Kyselová
 Mgr. Miloš Mačinga
 Mgr. Katarína Kvaková
 Maroš Biroš
  
zástupca zriaďovateľaMgr. Alžbeta Ličková
 RNDr. Ľudmila Mudra
 Helena Timko
 PaedDr. Beáta Kseňáková

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ 1. - 4.Mgr. Dana Mihaľovávšetky predmety 1. stupňa
PK prírodovedných predmetovRNDr. Marta BobkováMAt, BIO, GEO, FYZ, CHEM, VYV, VYU, TŠV, TECH, SVP
PK spoločenskovedných predmetovMgr. Eva KonczováSJL, DEJ, ANJ, NEJ, RUJ, OBN, ETV, HUV, NAV

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 241

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried12122121113
počet žiakov213216283324332826241
z toho ŠVVP 2 55482531
z toho v ŠKD173113218    90

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 25/ počet dievčat 16

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet 21/ počet dievčat 12

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 3/ počet dievčat 1

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov03 - gymnázium003 - gymnázium24 - SŠ33
     1 - pracovný pomer2 - pracovný pomer 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8-ročnéGym 5-ročnéGym 4-ročnéSOŠSPŠSZŠSPgŠŠUVSPOLU
prihlásení3364723230
prijatí3364723230
% úspešnosti100100100100100100100100100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEOHUVCHEMILIINFMATNEJOBNPRVPRIPRV
I.         1,05    1
II.A         1,53    1,07
II.B         1,19    1,06
III.1,44    1  1,061,38  21,19 
IV.A1,54        1,46   1,23 
IV.B1,79        1,79   1,64 
V.A1,761,941,35 21  1,471,88     
V.B21,941,19 2,191  1,562,06     
VI.2,171,961,571,72,171  1,32,39 1,78   
VII.A2,62,472,132,072,41,132,27 1,472,671,912,67   
VII.B2,942,942,762,182,9412,12 1,472,472,752,76   
VIII.2,112,041,711,852 2,11 1,222,331,381,33   
IX.2,41,922,281,682,08 2,04  2,21,551,92   

TriedaRKSRMZRUJSJLSVYSPRSVPTCHVTECHTSVTEVTKCVEUVLAVYU
I.   1,15 1         
II.A   1,47 1         
II.B   1,56 1         
III.   1,56 1   1   1,38 
IV.A   1,54 1       1,38 
IV.B   2 1       1,57 
V.A   2 1  11   1 
V.B   2,06 1  11     
VI.   2,26 1  11,13     
VII.A  2,752,63 1  1,271,2     
VII.B  2,152,59 1,06  1,471,12     
VIII.  2,072,29 1,071,07 1,111,04    1,15
IX.  2,362,32 1   1,2    1,12

TriedaVYVZTVZEMZMV
I.    
II.A    
II.B    
III.1   
IV.A    
IV.B    
V.A1   
V.B1   
VI.1,17   
VII.A1   
VII.B1   
VIII.    
IX.    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.212001
II.A161402
II.B161600
III.161600
IV.A131300
IV.B141400
V.A181800
V.B161600
VI.242301
VII.A161600
VII.B171610
VIII.282710
IX.252500

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.2100,0000,0000,00
II.A1600,0000,0000,00
II.B1600,0000,0000,00
III.1600,0000,0000,00
IV.A1400,0000,0000,00
IV.B1400,0000,0000,00
V.A1700,0000,0000,00
V.B1600,0000,0000,00
VI.2400,0000,0000,00
VII.A1600,0000,0000,00
VII.B1700,0000,0000,00
VIII.2800,0000,0000,00
IX.2600,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Rozdiel oproti národnému priemeru v %Vyučujúci
TESTOVANIE 5-2017 MAT3274,5+ 9,8RNDr. M. Bobková
TESTOVANIE 5-2017 SJL 3266,0+ 3,2Mgr. L. Sauerová
TESTOVANIE 9/2018 MAT2467,7+ 11,8RNDr. M. Bobková
TESTOVANIE 9/2018 SJL2461,5- 1,5Mgr. L. Sauerová

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

V 1., 2. a v 5., 6. ročníku bol uplatňovaný Inovovaný školský vzdelávací program. V ostatných ročníkoch sme postupovali podľa Školského vzdelávacieho programu.

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku12122121113
ŠkVP ISCED I.1212     6
ŠkVP ISCED II.    212117

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet začlenených žiakov
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1210
Bežných tried1222031
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu1324131

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP199
DPP11
Znížený úväzok12
Na dohodu00
MD10

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov11719
vychovávateľov022
    
    
spolu11921

Predmety vyučované nekvalifikovane

Predmet telesná a športová výchova vyučuje učiteľ, ktorý má absolvované bakalárske štúdium TEV a 1. ročník magisterského štúdia odbor Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov - TEV. Aj napriek tomu, že je predmet v súčasnej dobe vyučovaný neodborne, žiaci dosahujú pod jeho vedením mimoriadne dobré umiestnenia na rôznych športových súťažiach (pozri Naše úspechy).

TriedaPredmetPočet hodín týždennePredmetPočet hodín týždennePredmetPočet hodín týždenne
III.TEV2    
IV.TEV2    
V.TŠV 2BIO2  
VI.BIO4TŠV+VYV4+2FYZ2+2
VII.BIO2TŠV+VYV2+1TECH1
VIII.OBN+TECH2+1BIO+TECH1+1VYU+TŠV2+4
IX.VYU2TŠV4  

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Pozri prílohu: Naši najlepší v školskom roku 2017/2018.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

V školskom roku 2016/2017 boli školou realizované tieto projekty:

- Zdravá škola,

- Zber a separovanie starého papiera a vrchnákov z PET fliaš,

- COMDI - Počítačová diagnostika študijno-profesijných predpokladov žiakov ZŠ,

- Psychosociálny výcvik žiakov 6. ročníka,

- Detská atletika - založený Školský športový atletický klub - hneď v prvom roku činnosti dosiahnuté významné výsledky v oblastných kolách, v krajskom kole - 4. miesto, účasť na celoslovenských detských ľahkoatletických majstrovstvách,

- Obec Malá Ida v spolupráci so ZŠ Malá Ida podala žiadosť o NFP z eurofondu MPaRV SR - Obstaranie učební pre ZŠ Malá Ida.

B) Krátkodobé

- Nadácia Centrum pre filantropiu Siemens - grantový program: Fyziku a chémiu stretávam každý deň.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 09.02.2017

Druh inšpekcie: tematická

Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dodiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti - testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ.

- vyhľadávanie explicitných informácií: úspešnosť 91,67% - dosiahli sme lepšie výsledky v porovnaní s celoslovenským priemerom: + 4,25%

- vyhľadávanie implicitných informácií: úspešnosť 82,84% - dosiahli sme lepšie výsledky v porovnaní s celoslovenským priemerom: + 7,39%

- úlohy na integráciu a interpretáciu myšlienok: 44,12% - dosiahli sme porovnateľné výsledky s celoslovenským priemerom: + 0,11%

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

- Zaobstaranie učebných pomôcok do kabinetov a doplnenie knižničného fondu.

- V rámci zabezpečenia modernizácie digitálnych technológií obstaranie 3 PC a 3 notebookov s pripojením na internet.

- Z dôvodu zvýšenia bezpečného pohybu v areáli školy vykonaná oprava prístupových chodníkov.

- Modernizácia priestorov kabinetu výchovnej poradkyne a knižnice.

- Oprava rozvodov vody v pavilóne špeciálnych učební.

- Modernizácia žiackej kuchynky.

- Vymaľovanie chodieb v hlavnom pavilóne, v pavilóne odborných učební a hygienická maľba triedy.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Základná škola pracuje na viacerých projektoch a zapája sa do nových projektov na rozvoj environmentálnej výchovy, na prevenciu sociálno-patologických javov v školskom prostredí a zároveň poskytuje deťom možnosť tráviť v škole svoj voľný čas na šport, zábavu a záľuby. Na to slúži i bohatá krúžková činnosť.

V sledovanom období sme pokračovali v materiálnom vybavovaní školy digitálnymi technológiami - doplnenie počítačov a notebookov - a v ich praktickom využívaní vo vyučovacom procese a v krúžkovej činnosti (pracovalo 19 krúžkov), najmä sprístupnením internetu vo viacerých učebniach. V súčinnosti s Obecným úradom v Malej Ide, ktorý realizuje postupné odkúpenie školských pozemkov, chceme zabezpečiť oplotenie areálu školy a potrebné rekonštrukcie.

V oblasti rozvoja ľudských zdrojov sme pokračovali v skvalitňovaní pracovných podmienok pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, umožnili sme zvyšovanie odborných zručností učiteľov účasťou na seminároch a organizáciou metodických aktivít a tímbildingu. Podporovali sme pedagógov, ktorí boli ochotní pracovať so žiakmi v mimovyučovacom čase (súťaže, exkurzie, výlety, krúžky, nácvik programov a pod.)

Veľkú pozornosť sme venovali modernizácii a nákupu nových učebných pomôcok odporúčaných POP pre školy (finančná gramotnosť, čitateľská gramotnosť a pod.) Pozitívnym trendom je stabilizácia počtu žiakov.

V najdôležitejšej oblasti našej pôsobnosti - vo výchovno-vzdelávacom procese sme aktívne podporovali talentovaných a nadaných žiakov individuálnym prístupom a prípravou na rôzne súťaže (pozri Príloha 1). V spolupráci s CŠPPaP sme venovali zvýšenú pozornosť slaboprospievajúcim a a začleneným žiakom. Za najväčší úspech považujeme 1. miesto v hodnotení základných škôl v okrese v T9/SJl a 2. miesto v okrese v T9/MAT, úspešnosť piatakov v T5/2016 nad celoslovenský priemer v MAT i v SJL a úspešnosť mladších žiakov v ľahkoatletických majstrovstvách v kraji a účasť na celoslovenskom kole.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky /silné stránky/:

Za veľmi dobrú považujeme úroveň vyučovania MAT a SJL, ktoré boli v plnom rozsahu vyučované odborne. Väčšina prírodovedných a spoločenskovedných predmetov dosahuje takisto veľmi dobrú úroveň. Zvýšila sa odborná i metodická úroveň výučby výchovných predmetov. Pozitívny trend sa prejavuje aj v upevňovaní disciplíny na vyučovacích hodinách, čo sa prejavuje aj na zvýšení vedomostnej úrovne žiakov. Svedčia o tom výsledky klasifikácie i výsledky TESTOVANIA 9 - 2017 a TESTOVANIA 5 - 2016. Adekvátnu pozornosť sme venovali práci s nadanými žiakmi, o čom svedčia výsledky v jednotlivých olympiádach a súťažiach. Hovoria o tom úspechy našich žiakov v prednese, v športových disciplínach, v matematike, v dejepisnej a v geografickej olympiáde. Mimoriadny úspech sme v tomto školskom roku dosiahli v speve, recitácii,výtvatných súťažiach a v programovaní. V práci jednotlivých členov učiteľského zboru pozitívne hodnotíme zodpovedný prístup k vedeniu pedagogickej dokumentácie, k tvorivému prístupu a uplatňovaniu progresívnych metód a foriem práce, v tvorivom uplatňovaní ŠkVP i výmene skúseností a poznatkov z teórie i praxe vyučovania.

Väčšina žiakov, ktorí odchádzajú na stredné školy, sú dobre pripravení, stredné školy končia úspešne a pokračujú v štúdiu na vysokých školách.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky /slabé stránky/:

- Za závažný nedostatok považujeme zistenie požitia alkoholických nápojov počas vyučovania žiačkami 8. ročníka.

- Nedostatky sa prejavujú v správaní sa žiakov na verejnosti, osobitne na autobusovej zastávke pri čakaní na autobusové spoje a v autobusoch.

- Neodbornosť vo vyučovaní predmetov TEV a VYV, čo sa však neodráža na kvalite vyučovania, pretože výrazné úspechy dosahujeme aj v týchto oblastiach.

- Ekonomická otázka - väčšina finančných prostriedkov určených na prevádzku smeruje na pokrytie nákladov na energie, nízky normatív na žiaka a nízke počty žiakov v triedach zároveň nedovoľujú finančnú motiváciu učiteľov.

Návrh opatrení /stratégia/:

- Vypracovať aktualizovaný školský poriadok. Z: riaditeľka školy

- Realizovať opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov 8.ročníka podľa uznesenia PR z 9.5.2017. Z: všetci učitelia

- Zvýšenú pozornosť venovať výkonu pedagogického dozoru počas celého pobytu žiakov v škole. Z: všetci učitelia

- Splniť kvalifikačné predpoklady učiteľa TŠV úspešným ukončením vzdelávania. Z: riaditeľka školy

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky spĺňajú podmienky určené Vyhláškou MŠ SR o základnej škole č. 320/2008. proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený v každej triede i na webovom sídle školy.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk 0 Ing. Silvia Tomčová
Angličtina0 Mgr. Eva Konczová
Basketbalový - dievčatá 5. - 7. ročník0 Bc. Vlastimil Drimák
Basketbalový dievčatá 8. - 9. ročník0 Bc. Vlastimil Drimák
Bystrá hlavička0 Mgr. Dana Mihaľová
Dejepisný0 Mgr. Miroslava Murínová
Dramatický krúžok0 Mgr. Andrea Schmotzerová
Florbalový dievčatá0 Bc. Vlastimil Drimák
Florbalový chlapci0 Bc. Vlastimil Drimák
Matematický0 RNDr. Daša Šiligová, PhD.
Matematický 0 RNDr. Marta Bobková
Matematika hrou0 PaedDr. Iveta Milichovská
PC programovanie0 Mgr. Katarína Brinziková
Počítačový0 Mgr. Katarína Brinziková
Počítačový0 Mgr. Katarína Brinziková
Pohyb a atletika0 Mgr. Peter Franko
Šikovná vareška0 Mgr. Adriána Semanová
ŠKD I.30 Lídia Jaklovská
ŠKD II.30 PaedDr. Iveta Milichovská
ŠKD III.30 Magdaléna Pappová
Zábavná matematika0 Mária Dudková

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Kladne hodnotíme spoluprácu s Radou školy pri ZŠ Malá Ida. Rada plnila úlohy vyplývajúce jej zo zákona a z toho sa odvíja aj spolupráca s vedením školy. V uplynulom školskom roku nemali možnosť rodičia a podnikatelia prispieť 2% zo svojich daní na účet Občianskeho združenia IDANKA pri tunajšej základnej škole. Občianske združenie prešlo reorganizáciou a v súčasnosti už aktívne pracuje.

Aj spoluprácu s Rodičovskou radou pri ZŠ Malá Ida pod vedením Ing. Henriety Palkovej hodnotíme ako výbornú. Oceňujeme prípravu 3. Školského plesu, ktorý bol vynikajúcou akciou prezentujúcou školu na verejnosti a výťažok z plesu bol venovaný škole na podporu športu. Mnohí rodičia sa tiež aktívne podieľali pri zabezpečovaní ďalších školských alebo triednych akcií so žiakmi (Mikuláš, karneval, projekty a pod.), či podporili projektové snahy školy a pod. Tieto aktivity si vážime a oceňujeme.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Základná škola spolupracuje so zriaďovateľom, t. j. obcou Malá Ida. Obec v spolupráci so školou spracovala projektový zámer a požiadala o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na zriadenie odborných učební biochémie a polytechniky. Prínosom pre školu je i spolupráca s PZ Veľká Ida, ktorí sa aktívne podieľajú na zážitkových výchovno-vzdelávacích aktivitách (praktické ukážky ich činnosti).

Ďalšia spolupráca:

MŠ Malá Ida,

ZŠ Nováčany a ZŠ Šemša

ZUŠ Medzev

OcÚ Bukovec, Šemša, Hodkovce, Nováčany

Átrium club Košice

CŠPP Košice, Bocatiova ulica

CPPPaP Košice - okolie

Záver

Vypracoval: RNDr. Katarína Vojkovská

V Malej Ide, 12. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.09.2018

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Školská 10, Malá Ida
Email školy: zsmalaida@gmail.com
Telefón: _____________________________________

dôležité t.č.:
_____________________________________
Pani riaditeľka: (RŠ): RNDr. Katarína Vojkovská
mail: zsmalaida@gmail.com
pevná linka: 055/6970124
mobil: 0915905046
_____________________________________
Pani zástupkyňa: (ZRŠ): Mgr. Štefánia Kudlíková
mobil: 0911938727
_____________________________________
vedúca ŠJ / hospodárka: pevná linka: 055/6970245
mobil: 0911938744
_____________________________________
_____________________________________
Adresa školy: ZŠ Malá Ida
Školská 10
044 20 Malá Ida
_____________________________________
_____________________________________

Email na správcu obsahu: zsmalaida@gmail.com
Email na webmastera: katarina.brinzikova@gmail.com

Nedeľa 23. 9. 2018

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím