Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy Základná škola Malá Ida

Adresa školy Školská 10, 044 20 Malá Ida

Telefón 055/6970124

E-mail zsmalaida@gmail.com

WWW stránka zsmida.edupage.org

Zriaďovateľ Obec Malá Ida

Vedúci zamestnanci školy

Príloha - Učebný plán ŠkVP a iŠkVP.

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail od - do

Riaditeľ RNDr. Katarína Vojkovská 055/6970124 0915905046 zsmalaida@gmail.com 09/2018 - 06/2019

Mgr. Miroslava Murínová 055/6970124 0915905046 zsmalaida@gmail.com 07/2019 - 07/2019

Mgr. Slavomír Hribľan 055/6970124 0915905046 riaditel.zsmida@gmail.com 08/2019 - 08/2019

ZRŠ Mgr. Štefánia Kudlíková 0911938727 stefania.kudlikova@centrum.sk 09/2018 - 06/2019

Mgr. Alžbeta Ličková 0910146949 lickova.zsmida@gmail.com 08/2019 - 08/2019

RNDr. Ľudmila Mudra 0911938727 mudra.zsmida@gmail.com 08/2019 - 08/2019

Rada školy

predseda PaedDr. Beáta Kseňáková

pedagogickí zamestnanci RNDr. Marta Bobková (do 14.7.2019) PaedDr. Iveta Milichovská (od 15.7.2019)

Bc. Vlastimil Drimák (do 14.7.2019) Mgr. Adriána Semanová (od 15.7.2019)

ostatní zamestnanci Renáta Bodnárová

zástupcovia rodičov Ing. Michaela Kyselová (do 14.7.2019) Ing. Jana Lopatníková, PhD. (od 15.7.2019)

Mgr. Miloš Mačinga

Mgr. Katarína Kvaková

Maroš Biroš

zástupca zriaďovateľa Mgr. Alžbeta Ličková (do 14.3.2019) Valéria Janočková (od 15.3.2019)

RNDr. Ľudmila Mudra

Helena Timko

PaedDr. Beáta Kseňáková

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov

MZ 1. - 4. Mgr. Andrea Schmotzerová všetky predmety 1. stupňa

PK prírodovedných predmetov RNDr. Marta Bobková MAT, BIO, GEO, FYZ, CHEM, VYV, VYU, TŠV, TECH

PK spoločenskovedných predmetov Mgr. Eva Konczová SJL, DEJ, ANJ, NEJ, RUJ, OBN, ETV, HUV, NAV

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 261

Počet tried: 14

Podrobnejšie informácie:

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu

počet tried 2 1 2 1 2 2 1 2 1 14

počet žiakov 37 25 38 20 31 31 24 31 24 261

z toho ŠVVP 5 1 9 5 5 7 1 33

z toho v ŠKD 32 23 16 14 8 93

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet 33 / počet dievčat 12

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet 37 / počet dievčat 14

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 1 / počet dievčat 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu

Počet žiakov 0 3 - gymnázium 0 0 3 - gymnázium 24 - SŠ 33

1 - pracovný pomer 2 - pracovný pomer

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Gym 4.roč SOŠ SPŠE SZŠ SPgŠ HA Iné

prihlásení 10 6 2 1 2 1 1

prijatí 10 6 2 1 2 1 1

% úspešnosti 100 100 100 100 100 100 100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Trieda ANJ ANH BIO CVM CSJ DEJ ETV FYZ GEO HUV CHEM ILI INV INF MAT

I.A 1,17

I.B 1,11

II. 1,2

III.A 1,94 1,11 1,61

III.B 1,8 1,05 1,45

IV. 1,4 1 1,3

V.A 1,69 1,75 1,13 1,88 1,13 1,13 1,88

V.B 2,07 2,13 1,2 2,13 1,07 1,07 2,07

VI.A 1,81 1,69 1,63 1,69 2 1 1 1,88

VI.B 2,67 2,2 1,87 2,33 2,27 1 1,47 2,33

VII. 2,29 2,17 1,63 2,17 2,08 1,17 1,75 1,17 2,21

VIII.A 2,53 2,47 2,33 2,53 2,47 1,4 2,53 1,27 2,67

VIII.B 2,56 2,69 2,31 2,88 2,75 1,38 2,81 1,5 2,56

IX. 2,13 2,13 1,42 2,3 2,13 2,04 2,17

Trieda MLZ NAV NEJ NEJ OBN OBV POP POH PSP PNV PRV PRI PRI PRV RVK

I.A 1

I.B 1

II. 1,16

III.A 1,56

III.B 1,45

IV. 1,05

V.A

V.B

VI.A 1,25

VI.B 1,2

VII. 1,81 1,81 2,13

VIII.A 1,91 1,91 1,67

VIII.B 2,25 1,5

IX. 1,17 1,09

Trieda RSF RKS RMZ RUJ SJL SVY SPR SVP ŠKD TCHV TECH TSV TEV TKC VEU

I.A 1,22 1

I.B 1,11 1

II. 1,32 1

III.A 1,5 1

III.B 1,45 1

IV. 1,3 1

V.A 2,31 1 1 1,06

V.B 2,27 1 1 1

VI.A 1,75 1 1 1

VI.B 2,2 1 1 1

VII. 1,38 2,21 1 1,29 1,17

VIII.A 2,5 2,6 1,07 1,33 1,29

VIII.B 2,17 2,63 1,25 1,5 1,38

IX. 1,64 2,04 1 1

Trieda VLA VYU VYV ZTV ZEM ZMV

I.A

I.B

II.

III.A 1,61

III.B 1,45

IV. 1,45

V.A 1

V.B 1

VI.A 1

VI.B 1

VII. 1,21

VIII.A 1,13

VIII.B 1,19

IX. 1,13

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

I.A 18 18 0 0

I.B 19 18 0 1

II. 25 25 0 0

III.A 18 18 0 0

III.B 20 20 0 0

IV. 20 20 0 0

V.A 16 16 0 0

V.B 15 15 0 0

VI.A 16 16 0 0

VI.B 15 15 0 0

VII. 24 22 2 0

VIII.A 15 15 0 0

VIII.B 16 14 2 0

IX. 24 24 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka

I.A 18 393 21,83 393 21,83 0 0,00

I.B 19 452 25,11 452 25,11 0 0,00

II. 25 780 31,20 780 31,20 0 0,00

III.A 18 588 32,67 588 32,67 0 0,00

III.B 20 488 24,40 488 24,40 0 0,00

IV. 19 437 23,00 437 23,00 0 0,00

V.A 16 608 38,00 608 38,00 0 0,00

V.B 15 558 37,20 558 37,20 0 0,00

VI.A 16 300 18,75 289 18,06 11 0,69

VI.B 15 521 34,73 521 34,73 0 0,00

VII. 24 927 38,63 927 38,63 0 0,00

VIII.A 15 1207 80,47 1195 79,67 12 0,80

VIII.B 16 846 52,88 795 49,69 51 3,19

IX. 24 953 41,43 953 41,43 0 0,00

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Rozdiel oproti národnému priemeru v % Vyučujúci

TESTOVANIE 5-2018 MAT 31 68,3 + 9,0 RNDr. M. Bobková, Mgr. K. Brinziková

TESTOVANIE 5-2018 SJL 31 65,9 + 7,5 Mgr. Alžbeta Ličková

TESTOVANIE 9/2019 MAT 23 67,0 + 3,9 RNDr. Katarína Vojkovská

TESTOVANIE 9/2019 SJL 23 66,4 + 4,1 Mgr. Alžbeta Ličková

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu

Počet tried v ročníku

ŠkVP ISCED I. 2 1 2 1 6

ŠkVP ISCED II. 2 2 1 2 1 8

Štruktúra tried

Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

Prvého ročníka 2 37 0

Bežných tried 12 224 33

Špeciálnych tried

Pre nadaných

Spolu

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP 21 10

DPP

Znížený úväzok 2

ZPS

Na dohodu

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu

učiteľov 1 17

vychovávateľov 3

asistentov učiteľa 2

spolu 1 22

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

2.kvalifikačná skúška

štúdium školského manažmentu

špecializačné inovačné štúdium

špecializačné kvalifikačné

postgraduálne

doplňujúce pedagogické

vysokoškolské pedagogické

vysokoškolské nepedagogické

§ 2. ods. 1 i Aktivity a prezentácia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda OK RK KK CK

OLYMPIÁDY:

Slovenský jazyk Radka Bernátová 8.A 4./ÚR

Anglický jazyk Simona Bernátová 9.roč. 8./ÚR

Martin Barta 6.A 10./ÚR

Matematika Ema Kožejová 9.roč. 5./ÚR

Simona Bernátová 9.roč. 5./ÚR

Petra Babušáková 6.A 4./ÚR

Simona Sabolová 6.A 6./ÚR

Geografia Jakub Mudry 5.B 1.

Simona Bernátová 9.roč. 2. 5./ÚR

Petra Babušáková 6.A 2.

Timea Kováčová 6.B 8. /ÚR

Simona Bernátová 9.roč. 6. /ÚR

Chémia Simona Bernátová 9.roč. 1.

Biblická Simona Bernátová 9.roč. 1. 5.

Miroslava Sviatková 9.roč. 1. 5.

Erik Seman 7. roč. 1. 5.

Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda OK RK KK CK

SPOLOČENSKOVEDNÉ SÚŤAŽE:

Šaliansky Maťko Erik Seman 7. roč. 2.

Terézia Kolesárová 5.B 3.

Hviezdoslavov Kubín Miroslava Sviatková 9.roč. 1.

Darja Mačingová 3.B 1. 1. laureátka

Timea Majorová 3.A 2.

Simona Bernátová 9.roč. 2.

Tamara Daduľáková 7.roč. 3.

Slávik Slovenska Šimon Kudlík 6.B 2.

Radka Gerendová 7. 3.

Rúfusove Bohdanovce Simona Bernátová 9.roč. 2.

Sára Jakabová 7.roč. 1.

Diana Belušárová 9.roč. 3.

Deň múz - spev Šimon Kudlík 6.B 1.

Deň múz - maľba Timea Kováčová 6.B 3.

Barbora Szantóová 1.A 3.

Šumenie Jonáš Mačinga 8.B ČU

Tamara Daduľáková 7.roč. ČU

Zlatá podkova, zlaté pero... Tamara Daduľáková 7.roč. 1.

Simona Bernátová 9.roč. 2.

Timea Majorová 5.A 2.

DHZ -literárna tvorba Michaela Michaliková 8.B 1.

Katarína Kurková 8.B 2.

DHZ -literárna tvorba Ivana Kozáková 8.B 3.

DHZ - výtvarná tvorba Alex Kvaka 4. 1.

DHZ - výtvarná tvorba Sára Fabišínová 4. 2.

Rebeca Šimková 4. 3.

Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda OK RK KK CK

PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE:

Pytagoriáda Daniela Sinčáková 3.A ÚR

Rebeca Šimková 4.roč. 4.

Ester Sučiková 4.roč. 6./ ÚR

Jakub Mudry 5.B 4./ ÚR

Tadeáš Palko 5.A 5./ ÚR

Rastislav Varga 5.B 6./ ÚR

Simona Sabolová 6.A 3./ÚR

Sára Jakabová 8. roč. ÚR

Baltie Jakub Mudry 5.B 2.

Alex Petráš 8.B 3.

iBOBOR Ivana Kozáková 8.B 1.

MAKS Nina Kyseľová 6.A 1.

Petra Babušáková 6.A 1.

Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda OK RK KK CK

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE:

Atletika - vrh guľou Matej kraus 8.B 2.

- beh na 1 000 m Patrik Kraus 9. roč. 3.

- skok do diaľky Peter Biroš 8.B 3.

Atletika - družstvo dievčatá 7. - 9. 3.

Atletika - družstvo chlapci 7. - 9. 2.

Spajkyho pohár - atletika - družstvo 5.A,B/6.A 2.

Spajkyho pohár - atletika - družstvo 4.r./5.B 3.

Čokoládová tretra -

- beh na 100 m Martin Krajňák 1.A 5. 11.

- beh na 200 m Michaela Belušárová 3.A 10. 21.

- beh na 200 m Jakub Krajňák 3.B 2. 21.

Detská atletika PTS - družstvo 5.B/4.r. 4.

Florbal - chlapci 3.

Alejácka črievička (spoločenské tance) Sarah Oláhová,

Mathias Denis Sučik 1.A/1.B 2.

Barbora Juhan,

Kristián Bokor 4.roč. 6.

Laura Pillárová,

Mathias Denis Sučik 3.B/1.B 7.

Vysvetlivky:

* OK - okresné kolo, RK - regionálne kolo, KK - krajské kolo, CK - celoslovenské kolo

* ÚR - úspešný riešiteľ

* ČU - čestné uznanie

O dianí v škole boli žiaci i široká verejnosť informovaní prostredníctvom webovej stránky školy, o ktorú sa starala pani učiteľka Mgr. K. Brinziková, podobne aj o facebookovú stránku.

Počas školského roka pripravovali žiaci pre seba aj pre obyvateľov obce podujatia, na ktorých prezentovali svoje schopnosti a talent. Boli to napríklad:

* Tradičné podujatia pre obec:

- Október - Mesiac úcty k starším,

- Vianočná akadémia

- Deň matiek

* Tradičné charitatívne zbierky:

- Biela pastelka (Únia nevidiacich)

- Deň narcisov (pre detskú onkológiu FN v Košiciach)

* (Ne) Tradičné kultúrne a spoločenské akcie:

- Karneval pre žiakov I. stupňa

- Valentínsky ples pre žiakov II. stupňa

- Majáles

- Adventný kalendár pre žiakov

- Mikuláš

- Posedenie pri stromčeku

- Návšteva divadelného predstavenie v anglickom jazyku

- Návšteva divadelných a filmových predstavení

- Klenoty Slovenska - divadelno-šermiarske predstavenie

- Kreslenie do piesku

- Výrobňa hostií - exkurzia pre žiakov III. ročníka(Prešov)

- Talentárium - prehliadka talentov školy na záver šk. roka

* Podujatia zamerané na zdravý spôsob života a ekológiu:

- Deň zdravej výživy / Deň jablka

- Deň Zeme (v spolupráci s obcou - zber odpadu v blízkom okolí)

- Deň vody

- Červené stužky

- Zber papiera a vrchnákov z PET fliaš

* Športové aktivity:

- Minimaratón 2018 (žiaci 6. ročníkov)

- VSE CITY RUN v Košiciach ( charitatívne bežecké podujatie; po prvýkrát sa do neho zapojili žiaci VI.A/B triedy, niektorí i s rodičmi)

- Stolno-tenisový turnaj pre rodičov s deťmi

- Florbalový turnaj žiakov 7. - 9. ročníka v telocvični školy za účasti hokejistu Richarda Jenčíka

* Iné aktivity:

- Noc v škole (v telocvični ZŠ)

- Noc výskumníkov (OC Optima)

- IT show Datacomp (OC Optima)

- Chemická show

- Európsky deň jazykov

- Návšteva planetária

- Tvorivé dielne v spolupráci s predajňou Dve sovy

- BRICKLANDIA - výstava z LEGO kociek

- Lyžiarsky výcvik v stredisku Mlynky - Biele Vody pre žiakov 7. ročníka

- Škola v prírode spojená s plaveckým výcvikom pre žiakov 4. ročníka

- Vydávanie školského časopisu Štvorlístok

* Akcie v spolupráci s Rodičovskou radou:

- Školský ples (výťažok z plesu bol venovaný škole)

- Guľašovica (neformálne posedenie učiteľov a rodičov)

- Mikuláš/ Valentínsky ples/ MDD/Talentárium/ Karneval

* Naša škola je organizátorom okresných kôl týchto súťaží:

- Šaliansky Maťko (súťaž v umeleckom prednese slovenských povestí)

- Hviezdoslavov Kubín (súťaž v umeleckom prednese)

- Slávik Slovenska (súťaž v ľudovom speve)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

V školskom roku 2018/2019 boli školou realizované tieto projekty:

- Schválená žiadosť o NFP z eurofondov MŠVVaŠ SR - Rozvoj gramotnosti (matematická, finančná, prírodovedná, čitateľská a i.). Realizácia projektu trvá 2 roky a začala 1.7.2019.

- Realizácia projektu "V základnej škole úspešnejší" - v škole pracuje inkluzívny tím v zložení: špeciálny pedagóg, psychológ a dve asistentky učiteľa. Realizácia projektu trvá 3 roky a začala sa 1.9.2018.

- Realizácia projektu „Cesta na trh práce“. Projekt je zameraný na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

V šk. roku 2018/2019 nebola v základnej škole v Malej Ide ŠŠI vykonaná inšpekčná činnosť.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V šk. roku 2018/2019 výučba prebiehala v 14 kmeňových a 5 odborných učebniach (2x informatika, fyzika, chémia/biológia a geografia). V priebehu letných prázdnin sa intenzívne pracovalo na príprave odbornej učebne polytechniky a učebne biológie a chémie (v spolupráci s obcou Malá Ida v rámci prostriedkov z projektu EÚ). V súčasnosti prípravy týchto učební finišujú.

Vyučovanie TEV prebiehalo v telocvični, resp. na vonkajších športoviskách. V súčasnosti v areáli školy prebieha výstavba multifunkčného ihriska - v réžii zriaďovateľa v rámci prostriedkov z projektu EÚ.

Kapacita šk. jedálne (50 miest) je už nedostačujúca a je potrebné zamýšľať sa nad riešením tohto stavu.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

Základná škola Malá Ida ako právny subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malá Ida pre rok 2018 dostala zo ŠR na prenesený výkon 459 906,- €. Zostatok z roku 2017 činil z normatívnych príspevkov 5 716,65,- € a z nenormatívnych 47,46 vzp a 651,70,- € cestovné. Z celkových normatívnych prostriedkov pre rok 2018 bolo použitých 388 848,- €

na mzdy a odvody zamestnancov ZŠ Malá Ida. Na bežnú prevádzku ZŠ bolo z celkovej sumy 71 058,- € použitých 56 629,35,- €. S kódom 131 G bolo vyčerpaných 6 415,91,- € na prevádzku ZŠ , a to hlavne na energie, údržbu, a na cestovné žiakov ZŠ .

Nakoľko časť štátnych prostriedkov v roku 2018 bola presunutá na účet Základnej školy v mesiaci november, nebolo možné odčerpať celkovú dotáciu do konca kalendárneho roka, preto tieto štátne prostriedky v sume 15 965,37,- € z kódom 111 boli presunuté ku koncu účtovného obdobia na účet zriaďovateľa .

Okrem výdavkov za energie, vodné a stočné, materiál, odvoz tuhého komunálneho odpadu boli rozpočtované financie použité predovšetkým na najnutnejšie údržby a opravy, so súhlasom zriaďovateľa a to : zakúpenie ASC agendy, revízie kotlov a elekt. rozvodov, nákup inter.zariadenia, oprava sociálnych zariadení, oprava plynových zariadení, poistenie budov, žiakov, výdavky na výchovno-vzdelávací proces a ďalšie vzdelávanie zamestnancov.

Ďalšie finančné prostriedky boli použité na zakúpenie učebných pomôcok a doplnenie knižného fondu. Neodčerpané prostriedky v sume 15 965,37,- € sme vrátili zriaďovateľovi a v roku 2019 boli použité predovšetkým na úhradu energií, nákup učebných pomôcok v mesiaci január až marec

Na dopravné žiakov sme dostali v roku 2018 sumu 9 640,-€. K 31.12.2018 bolo žiakom ZŠ Malá Ida vyplatené s kódom zdroja 111 v sume 8284,46 ,- €, zvyšok neodčerpanej dotácie na dopravné 1 355,54,- € boli vrátené zriaďovateľovi a boli preplácané v roku 2019 do konca mesiaca marec.

Za vzdelávacie poukazy ZŠ Malá Ida v roku 2018 obdržala 7 686,-€ , ktoré využila do osobných odmien zamestnancov a povinných odvodov tým pracovníkom , ktorí viedli záujmové krúžky pre deti ZŠ Malá Ida v celkovej sume 7 504,82,-€.

Základná škola v roku 2018 mala poskytnutý príspevok na lyžiarsky kurz v sume 3 329,-€ a 4 050,-€ na školu v prírode, ktoré v plnej sume využila .

Príspevok na skvalitnenie podmienok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v sume 750,-€ využila ZŠ na zakúpenie učebných a didak. pomôcok .

Na zakúpenie učebníc Prvouky škola prijala dotáciu v sume 70 ,-€ a použila celú sumu.

Z prenájmov priestorov, ktoré ZŠ využíva mimo vzdelávania sme získali 11 910,-€. Zo sponzorských darov sme obdržali pre rok 2018 sumu 6 550,-€. Hlavnými nájomcami boli spoločnosti Orange, Slovak Telecom, ZUŠ a športové kluby. Sponzori Orange, SEPSA,T - com. Tieto prostriedky sme využili hlavne na údržbu budov a sociálnych zariadení, na úhradu energií a osobných platov zamestnancov a odvodov ZŠ Malá Ida, ktorí sa podieľajú na

príprave programov pre občanov Malá Ida ako Vianočná akadémia, Mesiac úcty k starším, Deň matiek, dní obce, oslavy 50 výročia školy, kreatívne vzdelávanie detí.

ZŠ Malá Ida je taktiež od r. 2018 zapojená do projektu Inkluzívne vzdelávanie _ ľudské zdroje z ktorého bolo odčerpané od 09 -12/2018 12 073 ,-€ z kódom 3 AC1,3AC 2.

V priebehu roka 2018 bola ZŠ Malá Ida organizátorom okresných kôl súťaží Hviezdoslavov Kubín a Slávik Slovenska, kde zabezpečovala občerstvenie a vecné odmeny pre súťažiacich v sume 599,81 €.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky (silné stránky):

Aj v tomto školskom roku si škola udržala vysokú úroveň vyučovania matematiky a slovenského jazyka, ktoré boli v plnom rozsahu vyučované odborne. Svedčia o tom napr. aj výsledky TESTOVANIA 5 - 2018 ( SJL - + 7,5 a MAT - + 9,0 nad celoslovenský priemer) a TESTOVANIA 9 - 2019 ( SJL - + 4,1 a MAT - + 3,9 nad celoslovenský priemer).

Väčšina prírodovedných a spoločenskovedných predmetov dosiahla takisto veľmi dobrú úroveň. Svedčia o tom napr. výsledky z predmetových olympiád a súťaží, do ktorých sa žiaci nielen zapojili, ale získali aj cenné umiestnenia v okresných, krajských i celoslovenských kolách. Najväčšie úspechy dosiahli žiaci v informatike, atletike a umeleckom prednese. Práca s nadanými deťmi patrí už dlhodobo medzi silné stránky školy.

Škola dosahuje dobré výsledky aj v práci s integrovanými žiakmi, ktorí si vyžadujú zvýšenú pozornosť a osobitý prístup. Ten im bol poskytnutý tak zo strany jednotlivých vyučujúcich, ako aj zo strany inkluzívneho tímu - dvoch asistentiek učiteľa, špeciálnej pedagogičky a psychologičky. Všetci v priebehu roka odviedli kus práce, aby pomohli začleneným žiakom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Pozitívne treba hodnotiť aj zodpovedný prístup učiteľov k príprave na vyučovanie, k tvorivému uplatňovaniu ŠkVP, k vedeniu školskej dokumentácie a k zapájaniu sa do mimoškolských činností. Žiaci odchádzajúci na stredné školy boli všetci prijatí a dobre pripravení, o čom svedčia ohlasy mnohých žiakov a rodičov. Pochvalu za kvalitne odvedenú prácu si zaslúži aj výchovná poradkyňa.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky (slabé stránky):

Nedostatky sa prejavujú v správaní sa žiakov, a to:

- na verejnosti, osobitne na autobusovej zastávke pri čakaní na autobusové spoje a v autobusoch;

- na niektorých vyučovacích hodinách, čo nenapomáha koncentrácii žiakov na učebný proces;

- v súvislosti s (ne) dodržiavaním vnútorného poriadku školy. Najčastejšie sa to týka používania mobilných telefónov v čase vyučovania, zabúdania si žiackej knižky a školských pomôcok a nevhodného oblečenia a líčenia.

Medzi slabé stánky tiež patrí:

- nedostatočná kontrola a nejednotnosť postupov pri dodržiavaní, resp. porušovaní vnútorného poriadku školy zo strany pedagógov;

- neodborné vyučovanie hudobnej a výtvarnej výchovy a geografie, i keď žiaci pod vedením vyučujúcich aj v týchto oblastiach dosahujú kvalitné výsledky a sú úspešní na súťažiach.

- ekonomická otázka - väčšina finančných prostriedkov určených na prevádzku smeruje na pokrytie nákladov na energie, nízky normatív na žiaka a nízke počty žiakov v triedach zároveň nedovoľujú finančnú motiváciu učiteľov.

Návrh opatrení (stratégia):

- venovať zvýšenú pozornosť výkonu pedagogického dozoru počas celého pobytu žiakov v škole.

Z: všetci učitelia

- venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu vnútorného poriadku školy a byť jednotný pri jeho porušovaní;

Z: všetci učitelia

- hľadať riešenie ohľadom nevhodného správania sa žiakov čakajúcich na autobusové spoje;

Z: vedenie školy a všetci učitelia

- získať kvalifikovaných učiteľov HUV, VYV a GEO;

Z: vedenie školy

- hľadať finančné zdroje na ocenenie práce učiteľov nad rámec svojich povinností.

Z: riaditeľ školy

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet skupín Vedúci

Anglický jazyk 1 Ing. Silvia Tomčová

Angličtina 1 Mgr. Eva Konczová

Basketbalový - dievčatá 5. - 7. ročník 1 Mgr. Vlastimil Drimák

Basketbalový dievčatá 8. - 9. ročník 1 Mgr. Vlastimil Drimák

Bystrá hlavička 1 Mgr. Dana Mihaľová

Dejepisný 1 Mgr. Lenka Sauerová

Dramatický krúžok 1 Mgr. Andrea Schmotzerová

Florbalový dievčatá 1 Mgr. Vlastimil Drimák

Florbalový chlapci 1 Mgr. Vlastimil Drimák

Futbalový 1 Mgr. Peter Franko

Matematický 1 RNDr. Marta Bobková

Matematika 9 1 RNDr. Katarína Vojkovská

Matematika hrou 1 PaedDr. Iveta Milichovská

PC programovanie 1 Mgr. Katarína Brinziková

Počítačový - zábavný 1 Mgr. Katarína Brinziková

Pohyb a atletika 1 Mgr. Peter Franko

Spoločenské tance 1

ŠKD I. 1 Lídia Jaklovská

ŠKD II. 1 PaedDr. Iveta Milichovská

ŠKD III. 1 Magdaléna Pappová

ŠKD IV. 1 Mária Bokorová

Z každého rožku trošku 1 Mgr. Adriána Semanová

Záver

Vypracoval: Mgr. Slavomír Hribľan

V Malej Ide, 15. októbra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 23.10.2019


Názov školyZákladná škola Malá Ida
Adresa školyŠkolská 10, 044 20 Malá Ida
Telefón055/6970124
E-mailzsmalaida@gmail.com
WWW stránkazsmida.edupage.org
ZriaďovateľObec Malá Ida

Vedúci zamestnanci školy

Príloha - Učebný plán ŠkVP a iŠkVP.

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mailod - do
RiaditeľRNDr. Katarína Vojkovská055/69701240915905046zsmalaida@gmail.com09/2018 - 06/2019
 Mgr. Miroslava Murínová055/69701240915905046zsmalaida@gmail.com07/2019 - 07/2019
 Mgr. Slavomír Hribľan055/69701240915905046riaditel.zsmida@gmail.com08/2019 - 08/2019
ZRŠMgr. Štefánia Kudlíková 0911938727stefania.kudlikova@centrum.sk09/2018 - 06/2019
 Mgr. Alžbeta Ličková 0910146949lickova.zsmida@gmail.com08/2019 - 08/2019
 RNDr. Ľudmila Mudra 0911938727mudra.zsmida@gmail.com08/2019 - 08/2019

Rada školy

predsedaPaedDr. Beáta Kseňáková
  
pedagogickí zamestnanciRNDr. Marta Bobková
 Bc. Vlastimil Drimák
  
ostatní zamestnanciRenáta Bodnárová
  
zástupcovia rodičovIng. Michaela Kyselová
 Mgr. Miloš Mačinga
 Mgr. Katarína Kvaková
 Maroš Biroš
  
zástupca zriaďovateľaMgr. Alžbeta Ličková
 RNDr. Ľudmila Mudra
 Helena Timko
 PaedDr. Beáta Kseňáková

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ 1. - 4.Mgr. Andrea Schmotzerovávšetky predmety 1. stupňa
PK prírodovedných predmetovRNDr. Marta BobkováMAT, BIO, GEO, FYZ, CHEM, VYV, VYU, TŠV, TECH
PK spoločenskovedných predmetovMgr. Eva KonczováSJL, DEJ, ANJ, NEJ, RUJ, OBN, ETV, HUV, NAV

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 261

Počet tried: 14

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21212212114
počet žiakov372538203131243124261
z toho ŠVVP  519557133
z toho v ŠKD322316148    93

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet 33 / počet dievčat 12

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet 37 / počet dievčat 14

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 1 / počet dievčat 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov03 - gymnázium003 - gymnázium24 - SŠ33
     1 - pracovný pomer2 - pracovný pomer 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANHBIOCVMCSJDEJETVFYZGEOHUVCHEMILIINVINFMAT
I.A              1,17
I.B              1,11
II.              1,2
III.A1,94            1,111,61
III.B1,8            1,051,45
IV.1,4            11,3
V.A1,69 1,75  1,13  1,881,13   1,131,88
V.B2,07 2,13  1,2  2,131,07   1,072,07
VI.A1,81 1,69  1,63 1,6921   11,88
VI.B2,67 2,2  1,87 2,332,271   1,472,33
VII.2,29 2,17  1,63 2,172,081,171,75  1,172,21
VIII.A2,53 2,47  2,33 2,532,471,42,53  1,272,67
VIII.B2,56 2,69  2,31 2,882,751,382,81  1,52,56
IX.2,13 2,13  1,42 2,32,13 2,04   2,17

TriedaMLZNAVNEJNEJOBNOBVPOPPOHPSPPNVPRVPRIPRIPRVRVK
I.A             1 
I.B             1 
II.             1,16 
III.A            1,56  
III.B            1,45  
IV.            1,05  
V.A               
V.B               
VI.A    1,25          
VI.B    1,2          
VII.  1,811,812,13          
VIII.A  1,911,911,67          
VIII.B  2,25 1,5          
IX.  1,17 1,09          

TriedaRSFRKSRMZRUJSJLSVYSPRSVPŠKDTCHVTECHTSVTEVTKCVEU
I.A    1,22 1        
I.B    1,11 1        
II.    1,32 1        
III.A    1,5 1        
III.B    1,45 1        
IV.    1,3 1        
V.A    2,31 1   11,06   
V.B    2,27 1   11   
VI.A    1,75 1   11   
VI.B    2,2 1   11   
VII.   1,382,21 1   1,291,17   
VIII.A   2,52,6 1,07   1,331,29   
VIII.B   2,172,63 1,25   1,51,38   
IX.   1,642,04 1    1   

TriedaVLAVYUVYVZTVZEMZMV
I.A      
I.B      
II.      
III.A1,61     
III.B1,45     
IV.1,45     
V.A  1   
V.B  1   
VI.A  1   
VI.B  1   
VII.  1,21   
VIII.A  1,13   
VIII.B  1,19   
IX. 1,13    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A181800
I.B191801
II.252500
III.A181800
III.B202000
IV.202000
V.A161600
V.B151500
VI.A161600
VI.B151500
VII.242220
VIII.A151500
VIII.B161420
IX.242400

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A1839321,8339321,8300,00
I.B1945225,1145225,1100,00
II.2578031,2078031,2000,00
III.A1858832,6758832,6700,00
III.B2048824,4048824,4000,00
IV.1943723,0043723,0000,00
V.A1660838,0060838,0000,00
V.B1555837,2055837,2000,00
VI.A1630018,7528918,06110,69
VI.B1552134,7352134,7300,00
VII.2492738,6392738,6300,00
VIII.A15120780,47119579,67120,80
VIII.B1684652,8879549,69513,19
IX.2495341,4395341,4300,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Rozdiel oproti národnému priemeru v %Vyučujúci
TESTOVANIE 5-2018 MAT3168,3+ 9,0RNDr. M. Bobková, Mgr. K. Brinziková
TESTOVANIE 5-2018 SJL 3165,9+ 7,5Mgr. Alžbeta Ličková
TESTOVANIE 9/2019 MAT2367,0+ 3,9RNDr. Katarína Vojkovská
TESTOVANIE 9/2019 SJL2366,4+ 4,1Mgr. Alžbeta Ličková

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku21212212114
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

V školskom roku 2018/2019 boli školou realizované tieto projekty:

- Zdravá škola,

- Zber a separovanie starého papiera a vrchnákov z PET fliaš,

- Kampaň "Červené stužky".

- Detská atletika - aktívna činnosť Školského športového atletického klubu s umiestnením v krajských majstrovstvách.

- Schválená žiadosť o NFP z eurofondov MŠVVaŠ SR - Rozvoj gramotnosti (matematická, finančná, prírodovedná, čitateľská a i.),

- Realizácia projektu "V základnej škole úspešnejší" - v škole pracuje inkluzívny tím v zložení: špeciálny pedagóg, psychológ a dve asistentky učiteľa. Realizácia projektu trvá 3 roky a začala sa 1.9.2018.

B) Krátkodobé

- Projektová spolupráca s KR PZ v Košiciach - bezpečnostné a praktické aktivity pre žiakov 3. ročníka - Veľkonočný zajko.

- Projekt Rozmanité školy v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku,

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk 0 Ing. Silvia Tomčová
Angličtina0 Mgr. Eva Konczová
Basketbalový - dievčatá 5. - 7. ročník0 Mgr. Vlastimil Drimák
Basketbalový dievčatá 8. - 9. ročník0 Mgr. Vlastimil Drimák
Bystrá hlavička0 Mgr. Dana Mihaľová
Dejepisný0 Mgr. Lenka Sauerová
Dramatický krúžok0 Mgr. Andrea Schmotzerová
Florbalový dievčatá0 Mgr. Vlastimil Drimák
Florbalový chlapci0 Mgr. Vlastimil Drimák
Futbalový0 Mgr. Peter Franko
Matematický 0 RNDr. Marta Bobková
Matematika 90 RNDr. Katarína Vojkovská
Matematika hrou0 PaedDr. Iveta Milichovská
PC programovanie0 Mgr. Katarína Brinziková
Počítačový - zábavný0 Mgr. Katarína Brinziková
Pohyb a atletika0 Mgr. Peter Franko
Spoločenské tance0  
ŠKD I.36 Lídia Jaklovská
ŠKD II.25 PaedDr. Iveta Milichovská
ŠKD III.32 Magdaléna Pappová
ŠKD IV.0 Mária Bokorová
Z každého rožku trošku0 Mgr. Adriána Semanová

Záver

Vypracoval: Mgr. Slavomír Hribľan

V Malej Ide, 20. novembra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: