Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Malá Ida
Adresa školyŠkolská 10, 044 20 Malá Ida
Telefón055/6970124
E-mailzsmalaida@gmail.com
WWW stránkazsmida.edupage.org
ZriaďovateľObec Malá Ida

Vedúci zamestnanci školy

Príloha - Učebný plán ŠkVP a iŠkVP.

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Katarína Vojkovská055/69701240915905046zsmalaida@gmail.com
ZRŠMgr. Štefánia Kudlíková 0911938727stefania.kudlikova@centrum.sk

Rada školy

predsedaPaedDr. Beáta Kseňáková
  
pedagogickí zamestnanciRNDr. Marta Bobková
 Bc. Vlastimil Drimák
  
ostatní zamestnanciRenáta Bodnárová
  
zástupcovia rodičovIng. Michaela Kyselová
 Mgr. Miloš Mačinga
 Mgr. Katarína Kvaková
 Maroš Biroš
  
zástupca zriaďovateľaMgr. Alžbeta Ličková
 RNDr. Ľudmila Mudra
 Helena Timko
 PaedDr. Beáta Kseňáková

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ 1. - 4.Mgr. Dana Mihaľovávšetky predmety 1. stupňa
PK prírodovedných predmetovRNDr. Marta BobkováMAt, BIO, GEO, FYZ, CHEM, VYV, VYU, TŠV, TECH, SVP
PK spoločenskovedných predmetovMgr. Eva KonczováSJL, DEJ, ANJ, NEJ, RUJ, OBN, ETV, HUV, NAV

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 241

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried12122121113
počet žiakov213216283324332826241
z toho ŠVVP 2 55482531
z toho v ŠKD173113218    90

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 25/ počet dievčat 16

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet 21/ počet dievčat 12

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 3/ počet dievčat 1

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov03 - gymnázium003 - gymnázium24 - SŠ33
     1 - pracovný pomer2 - pracovný pomer 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8-ročnéGym 5-ročnéGym 4-ročnéSOŠSPŠSZŠSPgŠŠUVSPOLU
prihlásení3364723230
prijatí3364723230
% úspešnosti100100100100100100100100100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEOHUVCHEMILIINFMATNEJOBNPRVPRIPRV
I.         1,05    1
II.A         1,53    1,07
II.B         1,19    1,06
III.1,44    1  1,061,38  21,19 
IV.A1,54        1,46   1,23 
IV.B1,79        1,79   1,64 
V.A1,761,941,35 21  1,471,88     
V.B21,941,19 2,191  1,562,06     
VI.2,171,961,571,72,171  1,32,39 1,78   
VII.A2,62,472,132,072,41,132,27 1,472,671,912,67   
VII.B2,942,942,762,182,9412,12 1,472,472,752,76   
VIII.2,112,041,711,852 2,11 1,222,331,381,33   
IX.2,41,922,281,682,08 2,04  2,21,551,92   

TriedaRUJSJLSPRSVPTECHTSVVLAVYUVYV
I. 1,151      
II.A 1,471      
II.B 1,561      
III. 1,561  11,38 1
IV.A 1,541   1,38  
IV.B 21   1,57  
V.A 21 111 1
V.B 2,061 11  1
VI. 2,261 11,13  1,17
VII.A2,752,631 1,271,2  1
VII.B2,152,591,06 1,471,12  1
VIII.2,072,291,071,071,111,04 1,15 
IX.2,362,321  1,2 1,12 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.212001
II.A161600
II.B161600
III.161600
IV.A131300
IV.B141400
V.A181800
V.B161600
VI.242400
VII.A161600
VII.B171610
VIII.282710
IX.252500

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.2175537,7575537,7500,00
II.A17110769,19110769,1900,00
II.B16129080,63129080,6300,00
III.1693658,593658,500,00
IV.A1499070,7199070,7100,00
IV.B14133695,43133695,4300,00
V.A17108964,06108964,0600,00
V.B1696760,4496760,4400,00
VI.242843118,462832118110,46
VII.A1620321271935120,94976,06
VII.B172024119,061963115,47613,59
VIII.28276698,79276598,7510,04
IX.263386130,233265125,581214,65

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Rozdiel oproti národnému priemeru v %Vyučujúci
TESTOVANIE 5-2017 MAT3274,5+ 9,8RNDr. M. Bobková
TESTOVANIE 5-2017 SJL 3266,0+ 3,2Mgr. L. Sauerová
TESTOVANIE 9/2018 MAT2467,7+ 11,8RNDr. M. Bobková
TESTOVANIE 9/2018 SJL2461,5- 1,5Mgr. L. Sauerová

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

V 1., 2. a v 5., 6. ročníku bol uplatňovaný Inovovaný školský vzdelávací program. V ostatných ročníkoch sme postupovali podľa Školského vzdelávacieho programu.

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku12122121113
ŠkVP ISCED I.1212     6
ŠkVP ISCED II.    212117

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet začlenených žiakov
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1210
Bežných tried1222031
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu1324131

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP199
DPP11
Znížený úväzok12
Na dohodu00
MD10

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov11718
vychovávateľov022
spolu11921

Predmety vyučované nekvalifikovane

Predmet telesná a športová výchova vyučuje učiteľ, ktorý má absolvované bakalárske štúdium TEV a 1. ročník magisterského štúdia odbor Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov - TEV. Aj napriek tomu, že je predmet v súčasnej dobe vyučovaný neodborne, žiaci dosahujú pod jeho vedením mimoriadne dobré umiestnenia na rôznych športových súťažiach (pozri Naše úspechy).

TriedaPredmetPočet hodín týždennePredmetPočet hodín týždennePredmetPočet hodín týždenne
IV.TEV2    
V.TŠV 4HUV2GEO4
VI.GEO2TŠV+VYV2+1FYZ+HUV2+1
VII.GEO2TŠV+VYV4+2OBN2
VIII.GEO+OBN2+1TŠV+VYU2+1  
IX.VYU1TŠV2GEO1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 1
2.kvalifikačná skúška1 
aktualizačné štúdium1 
funkčné inovačné štúdium1 
vysokoškolské pedagogické 1
odborné semináre4 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Pozri prílohu: Naši najlepší v školskom roku 2017/2018.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Informátorom žiakov aj širokej verejnosti o dianí v našej škole je webová stránka školy, o ktorú sa stará pani učiteľka Mgr. Brinziková, podobne aj o facebookovú stránku.

Počas školského roka pripravujú naši žiaci pre seba aj pre obyvateľov obce podujatia, na ktorých prezentujú svoje schopnosti a talent. Medzi najvydarenejšie školské akcie môžeme zaradiť tieto:

- Október - Mesiac úcty k starším - program pre obec,

- Deň zdravej výživy,

- Deň jablka,

- spevácka súťaž Na košickej turni,

- sprievodné aktivity k Európskemu dňu jazykov,

- mikulášska akcia - v spolupráci s Rodičovskou radou,

- návšteva planetária,

- previerka vedomostí z MAT, SJL a iných predmetov KOMPARO 4., 8. a 9. ročník,

- zbierka ku Dňu narcisov pre detskú onkológiu Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach,

- Školský ples - v spolupráci s Rodičovskou radou,

- školský karneval pre 1. stupeň,

- Valentínsky ples a Juniáles pre žiakov 2. stupňa,

- Vianočná akadémia pre obec i pre žiakov ZŠ,

- návštevy divadelných predstavení v Bábkovom divadle v Košiciach, v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, predstavenia v anglickom jazyku pre žiakov 1. i 2. stupňa, filmové predstavenia v OC Optima Košice,

- Deň vody,

- Deň zeme - zber odpadu v obci Malá Ida a v jej okolí,

- Červené stužky,

- program pre obec ku Dňu matiek,

- 2-krát ročne organizujeme zber starého papiera a plastových vrchnákov,

- pre žiakov 4. ročníka sme zorganizovali pobyt v Škole v prírode - Floriho chata Mníchovský potok - a lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa - Dedinky Mlynky - Biele vody, plavecký výcvik pre žiakov 1. stupňa,

- žiaci sa zapojili do literárnej súťaže Šumenie, do súťaže tvorivosti Deň múz a Rúfusove Bohdanovce,

- zážitkové tematické vyučovanie - 8. ročník Bratislava - Viedeň, 9. ročník - Praha,

- školské výlety - žiaci všetkých ročníkov sa zúčastnili koncoročných školských výletov a rôznych exkurzií,

- športový deň pre žiakov 1. a 2. stupňa,

- basketbalový turnaj učitelia - žiaci,

- ZŠ bola organizátorom troch obvodových súťaží pre okres Košice - okolie: Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska,

- Talentárium - prehliadka talentov našej školy na záver školského roka,

- oslava MDD pre žiakov 1. stupňa,

- rozlúčka deviatakov,

- vydanie troch čísel školského časopisu Štvorlístok.

Vrcholom nášho celoročného snaženia bola oslava 50. výročia otvorenia novej budovy základnej školy - 5.2.1968 - 5.2.2018. Výzdoba školy prebiehala od februára do apríla. Oslavy sa konali 17. - 19.5.2018, cieľovou skupinou boli: žiaci školy, pozvaní hostia (bývalí učitelia, spolupracovníci, predstavitelia spádových obcí, sponzori) a bývalí žiaci a všetci rodičia. Všetky aktivity sa stretli s pozitívnym ohlasom, boli prezentované v školskom časopise a v Rádiu Regina. Pri tejto príležitosti bola škola ocenená Čestným uznaním od Okresného úradu Košice - okolie. Vysoko oceňujeme aktivitu a zanietenosť učiteľov a pomoc všetkých zamestnancov školy. Osobitné poďakovanie patrí Rodičovskej rade a všetkým rodičom, ktorých nadšenie, aktivita a pomoc boli prínosom pre priebeh osláv.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

V školskom roku 2017/2018 boli školou realizované tieto projekty:

- Zdravá škola,

- Zber a separovanie starého papiera a vrchnákov z PET fliaš,

- COMDI - Počítačová diagnostika študijno-profesijných predpokladov žiakov ZŠ,

- Psychosociálny výcvik žiakov 7. ročníka,

- Kampaň "Červené stužky".

- Detská atletika - aktívna činnosť Školského športového atletického klubu s umiestnením v krajských majstrovstvách.

- Schválená žiadosť o NFP z eurofondu MPaRV SR - Obstaranie učební pre ZŠ Malá Ida - realizácia začne v školskom roku 2018/2019.

- Podaný a schválený projekt "V základnej škole úspešnejší" - škola získala finančné prostriedky na zabezpečenie špeciálneho pedagóga, psychológa a dvoch asistentov učiteľa pre žiakov. Realizácia projektu trvá 3 roky a začala sa 1.9.2018.

B) Krátkodobé

- Projektová spolupráca s KR PZ v Košiciach - besedy a praktické aktivity pre žiakov 4. ročníka - dopravná výchova, pre žiakov 2. stupňa - bezpečné správanie a prevencia pred sociálnopatologickými javmi (šikana, drogy).

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 09.02.2017

Druh inšpekcie: tematická

Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dodiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti - testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ.

- vyhľadávanie explicitných informácií: úspešnosť 91,67% - dosiahli sme lepšie výsledky v porovnaní s celoslovenským priemerom: + 4,25%

- vyhľadávanie implicitných informácií: úspešnosť 82,84% - dosiahli sme lepšie výsledky v porovnaní s celoslovenským priemerom: + 7,39%

- úlohy na integráciu a interpretáciu myšlienok: 44,12% - dosiahli sme porovnateľné výsledky s celoslovenským priemerom: + 0,11%

V školskom roku 2017/2018 inšpekcia v nebola vykonaná.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V školskom roku 2017/2018 sme realizovali:

- Zaobstaranie učebných pomôcok a metodík do kabinetov a doplnenie knižničného fondu.

- V rámci zabezpečenia modernizácie digitálnych technológií obstaranie tlačiarní.

- Modernizácia telocvičného zariadenia, nákup telocvičného náradia.

- Zakúpenie nového vybavenia a stoličiek do cvičnej kuchynky.

- Inštalácia modernej bezkriedovej tabule.

- Oprava a údržba kanalizácie a vodovodných potrubí.

Analýza súčasného stavu:

V súčasnosti sú triedy, odborné učebne, kabinety a priestory pre zamestnancov vo vyhovujúcom stave. Väčšina z nich bola už zmodernizovaná, sú vybavené novým zariadením a nábytkom. Rezervy sú vo vybavení odbornej učebne FYZ a CHEM a školskej dielne, čo sa bude riešiť schválenou projektovou aktivitou za pomoci zriaďovateľa cez projekt EÚ.

Potreby a plány:

- Riešiť havarijný stav na streche hlavného pavilónu.

- Požiadať zriaďovateľa obec Malá Ida o realizáciu nadstavby na treťom pavilóne z dôvodu nedostatkov priestorov pre ŠKD a 1. stupeň ZŠ.

- V oblasti športu modernizovať telocvičňu a školské ihrisko.

- V triedach zabezpečiť výmenu umývadiel a hygienickú maľbu.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

Komentár k protokolu právneho subjektu ZŠ Malá Ida za rok 2017

Základná škola Malá Ida ako právny subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malá Ida pre rok 2017 dostala zo ŠR na prenesený výkon 436 015,-€. Zostatok z roku 2016 činil z normatívnych príspevkov 14.960,-€ a z nenormatívnych 1214,-€.

Nakoľko časť štátnych prostriedkov v roku 2017 bola presunutá na účet Základnej školy v mesiaci november, nebolo možné odčerpať celkovú dotáciu do konca kalendárneho roka, preto tieto štátne prostriedky v sume 6 416,- € s kódom 111 boli presunuté ku koncu účtovného obdobia na účet zriaďovateľa .

Z celkových normatívnych prostriedkov pre rok 2017 bolo použitých na mzdy 274 906,- € a na odvody zamestnancov ZŠ Malá Ida 98 353,-€. Na bežnú prevádzku ZŠ bolo z celkovej sumy 69 756,- € použitých 57 039,- €, a 7 000,- € po odsúhlasení zriaďovateľom bolo použitých na mzdy a odvody za zamestnancov ZŠ. S kódom 131F bolo vyčerpaných 16 174,-€ na prevádzku ZŠ, a to hlavne na energie, údržbu a na cestovné žiakov ZŠ.

Okrem výdavkov za energie, vodné a stočné, materiál a odvoz tuhého komunálneho odpadu rozpočtované financie boli použité predovšetkým na najnutnejšie údržby a opravy so súhlasom zriaďovateľa, a to: zakúpenie ASC agendy, revízie kotlov a elektrických rozvodov, oprava vodovodnej siete a kanalizácie, oprava sociálnych zariadení, oprava plynových zariadení, poistenie budov, žiakov, rekonštrukcia cvičnej kuchynky pre žiakov, výdavky na výchovno vzdelávací proces a ďalšie vzdelávanie zamestnancov.

Ďalšie finančné prostriedky boli použité na zakúpenie učebných pomôcok a doplnenie knižničného fondu. Neodčerpané prostriedky v sume 5 716,- € sme vrátili zriaďovateľovi a v roku 2018 ich použijeme predovšetkým na úhradu energií v mesiaci január až marec.

Na dopravné žiakov sme dostali v roku 2017 sumu 8 992,-€ . K 31.12.2017 bolo žiakom ZŠ Malá Ida vyplatené s kódom zdroja 111 v sume 8 340,- €, zvyšok neodčerpanej dotácie na dopravné 652,-€ bolo vrátených zriaďovateľovi a budú preplácané v roku 2018 do konca marca.

Na vzdelávacie poukazy ZŠ Malá Ida v roku 2017 obdržala 7 373,-€, ktoré využila na osobné odmeny zamestnancov a na povinné odvody za pracovníkov, ktorí vedú záujmové krúžky pre deti ZŠ Malá Ida v celkovej sume 7 326,-€.

Základná škola v roku 2017 mala poskytnutý príspevok na lyžiarsky kurz v sume 4 200,-€ a 2 600-€ na školu v prírode, ktoré v plnej sume využila.

Príspevok na skvalitnenie podmienok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v sume 693,-€ využila ZŠ na zakúpenie učebných pomôcok.

Na zakúpenie učebníc Prvouky škola prijala dotáciu v sume 93 ,-€ a použila celú sumu .

Z prenájmov priestorov, ktoré ZŠ využíva mimo vzdelávania sme získali 12 657,-€. Vrátené od zriaďovateľa na účet ZŠ bolo 11 441, a využité 11 422 ,-€. Hlavnými nájomcami boli spoločnosť Orange, Slovak Telecom , ZUŠ a športové kluby. Tieto prostriedky sme využili hlavne na údržbu budov a sociálnych zariadení, na úhradu energií a osobných platov zamestnancov ZŠ Malá Ida a odvodov za nich, ide o zamestnancov, ktorí sa podieľajú na príprave kultúrnych programov pre občanov Malej Idy (Vianočná akadémia, Mesiac úcty k starším, Deň matiek, dni obce).

Vypracovala: Renáta Bodnárová

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Základná škola pracuje na viacerých projektoch a zapája sa do nových projektov na rozvoj materiálno-technického vybavenia a na prevenciu sociálno-patologických javov v školskom prostredí a zároveň poskytuje deťom možnosť tráviť v škole svoj voľný čas športom, zábavou a záľubami. Na to slúži i bohatá krúžková činnosť a spolupráca so ZUŠ Medzev.

V sledovanom období sme pokračovali v materiálnom vybavovaní školy digitálnymi technológiami. Obec Malá Ida odkúpila v sledovanom období školské pozemky, na základe čoho bude možná realizácia oplotenia areálu školy a potrebné rekonštrukcie.

V oblasti rozvoja ľudských zdrojov sme pokračovali v skvalitňovaní pracovných podmienok pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, umožnili sme zvyšovanie odborných zručností učiteľov účasťou na seminároch a organizáciou metodických aktivít a tímbildingu. Podporovali sme pedagógov, ktorí boli ochotní pracovať so žiakmi v mimovyučovacom čase (súťaže, exkurzie, výlety, krúžky, nácvik programov a pod.)

Veľkú pozornosť sme venovali modernizácii a nákupu nových učebných pomôcok odporúčaných POP pre školy (finančná gramotnosť, čitateľská gramotnosť a pod.) Pozitívnym trendom je nárast počtu žiakov a záujem o našu školu zo strany rodičov, a to nielen zo školského obvodu.

V najdôležitejšej oblasti našej pôsobnosti - vo výchovno-vzdelávacom procese sme aktívne podporovali talentovaných a nadaných žiakov individuálnym prístupom a prípravou na rôzne súťaže (pozri Príloha 1). V spolupráci s CŠPPaP sme venovali zvýšenú pozornosť slaboprospievajúcim a a začleneným žiakom. Za najväčší úspech považujeme 2. miesto v hodnotení základných škôl v okrese v T9/2018/MAT, 5. miesto v okrese T9/2018/SJL a úspešnosť mladších žiakov v ľahkoatletických majstrovstvách i narastajúci záujem o tieto aktivity.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky /silné stránky/:

Za veľmi dobrú považujeme úroveň vyučovania MAT a SJL, ktoré boli v plnom rozsahu vyučované odborne. Väčšina prírodovedných a spoločenskovedných predmetov dosahuje takisto veľmi dobrú úroveň. Zvýšila sa odborná i metodická úroveň výučby výchovných predmetov. Pozitívny trend sa prejavuje aj v upevňovaní disciplíny na vyučovacích hodinách, čo sa prejavuje aj na zvýšení vedomostnej úrovne žiakov. Svedčia o tom výsledky klasifikácie i výsledky TESTOVANIA 9 - 2018 a TESTOVANIA 5 - 2017. Adekvátnu pozornosť sme venovali práci s nadanými žiakmi, o čom svedčia výsledky v jednotlivých olympiádach a súťažiach. Zaznamenali sme úspechy našich žiakov v prednese, v športových disciplínach, v matematike, v dejepisnej a v geografickej olympiáde. Mimoriadny úspech sme v tomto školskom roku dosiahli v speve, recitácii, v literárnej tvorbe žiakov a v programovaní (umiestnenie v medzinárodnom kole). V práci jednotlivých členov učiteľského zboru pozitívne hodnotíme zodpovedný prístup k vedeniu pedagogickej dokumentácie, k tvorivému prístupu a uplatňovaniu progresívnych metód a foriem práce, v tvorivom uplatňovaní ŠkVP i výmene skúseností a poznatkov z teórie i praxe vyučovania.

Žiaci odchádzajúci na stredné školy a boli všetci prijatí, boli dobre pripravení, stredné školy končia úspešne a pokračujú v štúdiu na vysokých školách.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky /slabé stránky/:

- Nedostatky sa prejavujú v správaní sa žiakov na verejnosti, osobitne na autobusovej zastávke pri čakaní na autobusové spoje a v autobusoch.

- Neodbornosť vo vyučovaní predmetov TEV a VYV, čo sa však neodráža na kvalite vyučovania, pretože výrazné úspechy dosahujeme aj v týchto oblastiach.

- Ekonomická otázka - väčšina finančných prostriedkov určených na prevádzku smeruje na pokrytie nákladov na energie, nízky normatív na žiaka a nízke počty žiakov v triedach zároveň nedovoľujú finančnú motiváciu učiteľov.

Návrh opatrení /stratégia/:

- Zvýšenú pozornosť venovať výkonu pedagogického dozoru počas celého pobytu žiakov v škole. Z: všetci učitelia

- Splniť kvalifikačné predpoklady učiteľa TŠV úspešným ukončením vzdelávania. Z: riaditeľka školy

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Úspešnosť prijímania žiakov na stredné školy bola v školskom roku 2017/2018 100%-ná. Pozri časť: Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na stredné školy.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky spĺňajú podmienky určené Vyhláškou MŠ SR o základnej škole č. 320/2008. proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený v každej triede i na webovom sídle školy.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

V školskom roku 2017/2018 pracovalo 18 krúžkov. (Pozri tabuľku.) Žiakom školy bolo vydaných 241 vzdelávacích pouzkazov. Škola prijala 231 vzdelávacích poukazov. Všetci žiaci zapojení do krúžkovej činnosti absolvovali 60 hodín záujmového vzdelávania.

V školskom roku pracovali v popoludňajších hodinách i 3 oddelenia školského klubu detí. Na začiatku roka bolo zapísaných 85 žiakov, záujem o školský klub v priebehu roka vzrástol.

Názov záujmového krúžkuPočet skupínVedúci
Anglický jazyk 1Ing. Silvia Tomčová
Angličtina1Mgr. Eva Konczová
Basketbalový - dievčatá 5. - 7. ročník1Bc. Vlastimil Drimák
Basketbalový dievčatá 8. - 9. ročník1Bc. Vlastimil Drimák
Bystrá hlavička1Mgr. Dana Mihaľová
Dejepisný1Mgr. Miroslava Murínová
Dramatický krúžok1Mgr. Andrea Schmotzerová
Florbalový dievčatá1Bc. Vlastimil Drimák
Florbalový chlapci1Bc. Vlastimil Drimák
Matematický1RNDr. Daša Šiligová, PhD.
Matematický 1RNDr. Marta Bobková
Matematika hrou1PaedDr. Iveta Milichovská
PC programovanie1Mgr. Katarína Brinziková
Počítačový1Mgr. Katarína Brinziková
Pohyb a atletika1Mgr. Peter Franko
Šikovná vareška1Mgr. Adriána Semanová
Zábavná matematika1Mária Dudková
Pohyb a atletika1Mgr. Peter Franko

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Kladne hodnotíme spoluprácu s Radou školy pri ZŠ Malá Ida. Rada plnila úlohy vyplývajúce jej zo zákona a z toho sa odvíja aj spolupráca s vedením školy. V uplynulom školskom roku mali rodičia a podnikatelia opätovne možnosť prispieť 2% zo svojich daní na účet Občianskeho združenia IDANKA pri tunajšej základnej škole. Občianske združenie pracuje aktívne. Získanými prostriedkami podporilo zážitkové vyučovanie žiakov 8. ročníka (Bratislava, Viedeň) a praktické vyučovanie (nákup pomôcok do cvičnej kuchynky).

Aj spoluprácu s Rodičovskou radou pri ZŠ Malá Ida pod vedením Martiny Michalikovej hodnotíme ako výbornú. Oceňujeme prípravu 4. Školského plesu, ktorý bol vynikajúcou akciou prezentujúcou školu na verejnosti a výťažok z plesu bol venovaný škole na zabezpečenie osláv 50. výročia školy. Mnohí rodičia sa tiež aktívne podieľali pri zabezpečovaní ďalších školských alebo triednych akcií so žiakmi (Mikuláš, karneval, projekty a pod.), či podporili projektové snahy školy. Tieto aktivity si vážime a oceňujeme.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Základná škola spolupracuje so zriaďovateľom, t. j. obcou Malá Ida. Obec v spolupráci so školou spracovala projektový zámer a požiadala o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na zriadenie odborných učební biochémie a polytechniky. Prínosom pre školu je spolupráca s KR PZ v Košiciach, ktorí sa aktívne podieľajú na zážitkových výchovno-vzdelávacích aktivitách (projektové zážitkové vyučovanie, napr. účasť na cestnej kontrole vodičov). Na zabezpečení osláv 50. výročia otvorenia novej budovy školy sa sponzorsky podieľalo 25 subjektov - fyzických i právnických osôb, súčasných rodičov i bývalých žiakov, čo si veľmi vážime.

Ďalšia spolupráca:

MŠ Malá Ida, ZŠ Nováčany a ZŠ Šemša, ZUŠ Medzev, OcÚ Bukovec, OcÚ Šemša, OcÚ Hodkovce, OcÚ Nováčany, Átrium club Košice, CPPPaP Košice - okolie

Záver

Vypracovaal: RNDr. Katarína Vojkovská

V Malej Ide, 20. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.09.2018

Vyjadrenie rady školy

V Malej Ide dňa ....................................

PaedDr. Beáta Kseňáková

predsedníčka Rady školy pri ZŠ Malá Ida

Schválenie zriaďovateľom školy

V Malej Ide dňa ...........................................

PaedDr. Jana Kallová

starostka obce Malá Ida

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Školská 10, Malá Ida
Email školy: zsmalaida@gmail.com
Telefón: _____________________________________

dôležité t.č.:
_____________________________________
Pani riaditeľka: (RŠ): RNDr. Katarína Vojkovská
mail: zsmalaida@gmail.com
pevná linka: 055/6970124
mobil: 0915905046
_____________________________________
Pani zástupkyňa: (ZRŠ): Mgr. Štefánia Kudlíková
mobil: 0911938727
_____________________________________
vedúca ŠJ / hospodárka: pevná linka: 055/6970245
mobil: 0911938744
_____________________________________
_____________________________________
Adresa školy: ZŠ Malá Ida
Školská 10
044 20 Malá Ida
_____________________________________
_____________________________________

Email na správcu obsahu: zsmalaida@gmail.com
Email na webmastera: katarina.brinzikova@gmail.com

Streda 16. 1. 2019

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím