• 2% dane

    • Vážená verejnosť, priaznivci Základnej školy v Malej Ide, jej absolventi, priatelia,

     dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou

     o poskytnutie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov

     podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie roku 2017

     v prospech Občianskeho združenia IDANKA

     Hlavným poslaním OZ IDANKA je podpora vzdelávania a materiálno-technického vybavenia Základnej školy v Malej Ide. V súlade s ním môže byť Váš 2%-ný podiel zaplatenej dane použitý, a to najmä na:

     -         nákup športových potrieb do telocvične,

     -         nákup školského nábytku,

     -         a na prioritu roku 2018, ktorou je modernizácia počítačovej učebne (centrálny server, ZEROclient, kompaktné zobrazovacie zariadenie).

     Dovoľte vyjadriť Vám našu vďaku, ak sa rozhodnete prispieť k rozvoju činnosti a napĺňaniu zámerov OZ IDANKA. Na tento účel prikladáme Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. vyhlasenie_2%_2018.pdf

      

     S úctou a vďakou za Vami prejavený záujem

      

       Ing. Michaela Kyselová                           RNDr. Katarína Vojkovská          predsedníčka OZ IDANKA                              riaditeľka školy