• JÚN 2019

    • DÁTUM UDALOSŤ FOTO

     3.6.

      kreslenie do piesku
     5.6.

      FRESH školská športová liga

     5.6.  Drienovec - ARTFARM - 1. a 2. ročník   
     6.6.  Rúfusove Bohdanovce - okresné kolo  
     7.6.

      RODIČOVSKÁ GULÁŠOVICA 

      formálno-neformálne rodičovské


     gulasovica.pdf 
      

     8.6.

      BALTIE 2019 - FINÁLE 

     12.6.

      FOTENIE

      
     do 20.6.  uzavrieť známky  
     21.6.

      OČaK - teoretická časť

      

     21.6.

      klasifikačná porada  

     24.6.

       OČaK - praktická časť

      

     25.6.  úprava tried a čistenie lavíc  
     27.6.  Riaditeľské pochvaly a vyhodnotenie úspechov
     28.6.  Koniec školského roka + rozlúčka s deviatakmi  
          
         6.6.2019 - Počet návštev: - 2082405  

      

      

      MÁJ 2019

     DÁTUM UDALOSŤ FOTO

      

      
     ... .5.

      realizovať projekt Tenis do škôl

      

      dotazníkový prieskum o klíme v triedach v 4. – 9. ročníku s názvom Naša trieda a sociometria

      

     2.5.

      KOMPARO 4. ročník

      

     2.5.

      beh CITY RUN Košice – žiaci 6. ročníka spolu s rodičmi

     3.5.

      školský florbalový turnaj pre žiakov 7. – 9. ročníka v telocvični školy za účasti hokejistu Richarda Jenčíka

     15.5.  OK súťaže Slávik Slovenska a pripraviť žiakov na túto súťaž  
     16.5.  KK súťaže Baltie
     16.5.  generálka ku programu v KD ku Dňu matiek (19.5. o 15:00 hod.)
     23.5.  exkurzia do Prešova - výrobňa hostií so žiakmi 3. ročníka
     29.5.  ZOO - 3., 4. ročník
     30.5.  divadelno-šermiarske predstavenie Klenoty Slovenska na ihrisku školy o 8:00 h pre všetkých žiakov

     31.5.

      MAJÁLES pre žiakov II. stupňa

      Športový deň detí pre I. stupeň

     koniec mája

      ďalšie číslo školského časopisu Štvorlístok

     začiatok júna

       vykonanie vedomostných previerok z matematiky, slovenského jazyka a iných predmetov v 1. - 8. ročníku

      

        Čokoládová tretra
          
         5.5.2019 - Počet návštev: - 2047600  

      

      

    • APRÍL 2019

    •  

     DÁTUM UDALOSŤ FOTO

      

      
     3.4.

     Testovanie 9 so žiakmi 9. ročníka a vykonať externý dozor podľa poverenia Okresného úradu, odboru školstva Košice – okolie.

     Žiaci 7. a 8. ročníka majú riaditeľské voľno.

      
     4.4.

      

      ZRPŠ o 16:00 

      Milí rodičia, pozývame Vás na TRIEDNY AKTÍV. Viac info v ŽK.

     Hodnotenie výsledkov za III. štvrťrok, o závažných nedostatkoch v prospechu, správaní a školskej dochádzke informovať rodičov na triednych aktívoch ZRPŠ.

      

     4.4.

      vyhodnotenie regionálneho kola súťaže Šumenie

      

     8.4. - 12.4. 

      

     Pripomenúť si Deň narcisov rozhlasovou reláciou a dobrovoľnou zbierkou pre onkologicky choré deti v košickej nemocnici.

      

     8.4.

      

      Škola v Prírode spojená s plaveckým výcvikom pre žiakov 4. ročníka

      

      

      

     9.4.

     o 13.00

      

      zápis žiakov do 1. ročníka s účasťou školskej psychologičky a učiteliek MŠ.
     9.4.  OK Matematickej olympiády – 6., 7., a 8. ročník.  
     9.4.  KK Biblickej olympiády.  
     10. - 17. 4.  zber papiera a PET vrchnákov.  
     podľa pozvánky  OK programátorskej súťaže Baltík s vybranými žiakmi.  
     11.4.  KK Geografickej olympiády.  

     18.4. 

     23.4.

     VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

      

      Veľkonočné prázdniny trvajú od 18. apríla do 23. apríla 2019

      Do školy prídeme v stredu 24. apríla 2019

     :-)

     24.4.

      zasadnutie pedagogickej rady o 13:45 hod.

     25.4.

      KK HK v Michalovciach.  

     26.4.

      KK Chemickej olympiády.

      

     26.4.  zber odpadu v obci Malá Ida v spolupráci s OcÚ pri príležitosti Dňa Zeme.  
          
         1.4.2019 - Počet návštev: - 2019219  

      

      

      

    • MAREC 2019

    • DÁTUM UDALOSŤ FOTO
     4.3.

      

      

     11.3.

      

      predstavenie v ANJ jazyku - 2. - 4. ročník 

      

      
     11.3.

      

     na 3. vyučovacej hodine - škôlkari navštívia prvákov

      

      

     13.3.

      FYZ olympiáda

     20.3.

      Biblická olympiáda

     20.3.  GALAXIÁDA - súťaž v programovaní - vybraní žiaci 3. a 4. ročníka

     21.3.

      

      Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      

     22.3.

      

      CHEM olympiáda

      

      

     26.3.

      OK - Pytagoriáda - 3., 4., 5. ročník

     26.3.

       

      65. H V I E Z D O S L A V O V   K U B Í N

     okresné kolo súťaže v  umeleckom prednese poézie a prózy ZŠ Košice –okolie,

      

     26. marca  2019,

     KSC Átrium klub, Zuzkin park 4, Košice

      

      

      

      

     Výsledková listina – 

     PRÓZA.docx

     27.3.

      OK - Pytagoriáda - 6., 7., 8. ročník
     28.3.

      

     65. H V I E Z D O S L A V O V   K U B Í N

     okresné kolo súťaže v  umeleckom prednese poézie a prózy ZŠ Košice –okolie,

      

     28. marca  2019,

     KSC Átrium klub, Zuzkin park 4, Košice

      

     Výsledková listina – POÉZIA.docx

     28.3.

      DEŇ UČITEĽOV

      

      

      

          
        

      

          
        

      

          
      

     9.3.2018 - Počet návštev: 1699000 

     3-3.2018 - Počet návštev:1992835

      wink

      

    • FEBRUÁR 2019

    • DÁTUM UDALOSŤ FOTO
     5.2.  Okresné kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko.
     7.2. vybraní žiaci 5. – 9. ročníka a zúčastniť sa okresného kola geografickej
     olympiády v Poproči
      
     7.2. rodičovské združenie pre žiakov 9. ročníka za prítomnosti výchovnej
     poradkyne a informovať rodičov o termínoch podávania prihlášok na stredné školy
      
     8.2.

     Usporiadať v KD v spolupráci s rodičovskou radou

     KARNEVAL pre žiakov I. stupňa: od 8:00 do 12:00 h a 

     Valentínsky ples pre žiakov II. stupňa od 14:30 do 19:00 h.

     11. - 15.2. LVVK v lyžiarskom stredisku Mlynky – BieleVody
     13.2. krajské kolo olympiády v anglickom jazyku.  
     13.2.  Alejácka črievička
     14.2. okresné kolo dejepisnej olympiády s vybranými žiakmi 6. – 9. ročníka.  
     26.2. divadelné predstavenie Reštavrácia so žiakmi 8. a 9. ročníka –
     Spišské divadlo hosťuje v Košiciach.
      
          
          
       6. 2. 2019 - Počet návštev: 1970532  
    • JANUÁR 2019

    • DÁTUM UDALOSŤ FOTO
     1.1.2018

      ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019

     ...vidíme sa v utorok 8.1.2019

     .
     8.1.   po prázdninách škola volá   
          
     do 5.2.  Pripraviť žiakov a organizačne zabezpečiť OK súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko
     17.1.  školské kolo Biblickej olympiády  
     január  OK Dejepisnej olympiády a OK Geografickej olympiády  
     január

      projekt Detská atletika s vybranými žiakmi, členmi Slovenského atletického zväzu

      
     16.1.

      Olympiáda ANJ 

      
          
          
     25.1.  uzavretie známok za I. polrok  
     28.1.  klasifikácia a hodnotenie výsledkov za I. polrok  
     26.1.  stolnotenisový turnaj detí a rodičov v telocvični školy  
     30.1.  okresné kolo Matematickej olympiády pre 5. a 9. ročník  
     31.1.  Odovzdávanie výpisov žiakom z klasifikácie za I. polrok 2018/2019  
          
       9. 1. 2019 - Počet návštev: 1940808  

      

    • DECEMBER 2018

    • DÁTUM UDALOSŤ FOTO

      

      ADVENTNÝ KALENDÁR

      každé ráno 

             sa dozvieme 

                     aká adventná úľava 

                                 nás 

                                      v tento deň 

                                               čaká

      

        Červené stužky
     5.12.  akcia PROEDUCO so žiakmi 8. a 9. ročníka  
     5.12.  OK Basketbalu dievčat  
     6.12.  mikulášske prekvapenie

      

     12.12.
     streda

     13.12.
     štvrtok

      

      školské kolá OAJ, Pytagoriády, GEO, DEO

      Pytagoriáda - 3., 4., 5. ročník

      Pytagoriáda - 6., 7., 8. ročník

      

      
          

     termín

     pravdepodobne 

     január

      stolnotenisový turnaj deti a rodičov - čaká nás 2.ročník skvelého podujatia

      FOTO minulý rok - pamätáte? - bolo fantasticky yeswink

      
     14.12.
     piatok

      zážitkové vyučovanie Chémia v bežnom živote v KD v Malej Ide

     3., 4., 5. ročník cca 10:30

     6., 7., 8., 9. ročník cca 11:30

      

     16.12.  Vianočná akadémia pre obec   
     19.12.  Noc v škole pre deviatakov - presunuté na január  
     20.12.  Vianočné večierky v triedach  
     21.12.  Pani riaditeľka udeľuje deň voľna.  
          
          
          
          
          
        5.11.2018 Počet návštev: 1887039  

      

      

     1.12.2018 - Počet návštev: 1913285

      

    • NOVEMBER 2018

    •  

     DÁTUM UDALOSŤ FOTO

     5. - 6.11.

      e-testovanie pre 5. ročník
     8.11.  krajské kolo cezpoľného behu so žiakmi 5. ročníka
     9.11.  IT Show Datacomp so žiakmi 7. ročníka
     11.11.  Spajkyho pohár - Detská atletika
     12. - 16. 11.  i-Bobor pre žiakov 3. a 5. ročníka + vybraní žiaci 6.,7., 8. a 9. roč.
     15.11.  previerka vedomostí z MAT, SJL a ostatných predmetov KOMPARO 8 a 9  
     14.11. o 13:45 hod  zasadnutie pedagogickej rady – hodnotenie výsledkov za I. štvrťrok, triedni
     učitelia sa zamerajú na riešenie konkrétnych problémov prospechu, správania a školskej dochádzky, navrhnú opatrenia na odstránenie uvádzaných nedostatkov.
      

     15.11.

     (od 14:30 do 16:30)

     Milí rodičia, pozývame Vás na TRIEDNY AKTÍV. Viac info v ŽK.

     Hodnotenie výsledkov za I. štvrťrok, o závažných nedostatkoch v prospechu, správaní a školskej dochádzke informovať rodičov na triednych aktívoch ZRPŠ.

     19.11. Obvodné kolo florbalu chlapcov aj dievčat podľa zaslaného rozpisu.
     21.11.

     celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2018

     z tohto dôvodu je žiakom 8. a 9. ročníka udelený deň voľna

      
     21.11.

     exkurziu pre žiakov 6. ročníka – Botanická záhrada

     24.11. školský ples v spolupráci s Rodičovskou radou
     28.11. okresné kolo Olympiády SJL  
     28.11.  výstava z LEGO kociek - BRICKLANDIA
          
        5.11.2018 Počet návštev: 1887039  

      

      

      

    • OKTÓBER 2018

    • DÁTUM UDALOSŤ FOTO

     4.10.

       povinné testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka  

     5.10.

       Deň úsmevu

     7.10.
     nedeľa
       MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU
     8.10.  projekt z VLASTIVEDY

     október

     podľa počasia

       žiaci 1. a 2. ročníka  návšteva farmy v Grajciari v Haniske

      
     12.10.  Dopravná výchova

     15.10.

      Deň jabĺčka na 1.stupni
     do 19.10.

      KRESLÍME, MAĽUJEME, TVORÍME

      výtvarné práce na tému: „Čo mám rád na svojich starých rodičoch“
     a inštalovať výstavku v KD

     15. - 19.10.

      Týždeň zdravej výživy

     21.10.  kultúrny program - Mesiac úcty k starším  
     22. - 26. 10.  týždeň zberu papiera a PET vrchnákov

     do konca

     mesiaca

      návrhy loga na Červené stužky formát A5 alebo A6 - práce odovzdajte na VYV, VYU

     29.11.  DEŇ VOĽNA  
     30.10.  sviatok  
     31.10. až 2.11.  jesenné prázdniny - vyučovanie začína 5.11.  
        1.10.2018 - Počet návštev: 1853186            29.10.2018- Počet návštev: 1882838  

      

    • SEPTEMBER 2018

    • DÁTUM UDALOSŤ FOTO

     3.9.
     pondelok

      Slávnostné otvorenie šk.roku 2018/2019

     Kedy? - 3.9.2018 o 7.45 hod. v triedach školy

     Prvácke triedy sa nachádzajú v 3. pavilóne, zoznam žiakov nájdete pri vstupe do tried. Noví žiaci 5. ročníka nájdu svoje triedy na poschodí v 2. pavilóne. Predpokladané ukončenie prvého školského dňa je o 11.00 hod.  Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začína 4.9.2018.

      

      

      
          
     20.9.
     štvrtok
     Plenárne zasadnutie združenia rodičov o 16:00 hod.(v jednotlivých triedach) a novej rodičovskej rady o 17:00 hod. (v zborovni)  
          
       BIELA PASTELKA - zbierka pre nevidiacich a slabozrakých
          

     24.9.
     pondelok

     26.9. -  Európsky deň jazykov

     ...na hodinách

      

          

     pozor zmena

     20.9.

     27.9.
     štvrtok

     OČaK - II.stupeň - 4. a 5.vyuč.hodina  

     pozor zmena

     21.9.

     28.9.
     piatok

     OČaK - II.stupeň

     FOTO bude dopĺňané priebežne - 5taci,

     6taci laugh

     7maci wink , 8maci, 9taci

     28.9.
     piatok

      Európska Noc Výskumníkov  

      

       počet návštev: 1. september = 1824725